ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้จัดงานสังสรรค์กลุ่มจิตอาสาฯหวินหลินประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘

วันที่ ๒๘ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๘ งานสังสรรค์ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ของกลุ่มจิตอาสาฯหวินหลิน ได้มีขึ้น ณ ลานจื่อจู๋(ไม้ไผ่สีม่วง) ภายในบริเวณของวัดฯ งานสังสรรค์ครั้งนี้ได้มีจิตอาสาฯ ๓๐๐ กว่าคนมาร่วมงาน โดยมีพระอาจารย์ขั้วเหริ่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ พระอาจารย์เจี๋ยเหิง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

พระอาจารย์ขั้วเหริ่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้กล่าวในขณะปราศรัยว่า ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญเหลียวแลของท่านเจ้าอาวาส พระเถระกวงฉวนและพระอาจารย์ต่างๆที่จำวัดหลิงอิ่นสื้อ กลุ่มจิตอาสาฯหวินหลินได้เติบใหญ่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งมายิ่งมีสาธุชนจำนวนมากเข้าร่วมงานบริการของจิตอาสาฯ ได้ถือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการให้บริการแก่สังคม ในวโรกาสที่ปีใหม่กำลังจะมาถึงนี้ หวังว่าจิตอาสาทั้งหลาย ไม่ลดละความพยายาม ยังคงใช้จิตวิญญาณแห่งความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี และกตัญญูรู้คุณเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติต่อไป ช่วยกันเสริมสร้างให้กลุ่มจิตอาสาฯ ไม่เพียงแต่เป็นทีมงานที่ช่วยปกป้องสถานธรรม ยังเป็นทีมงานที่มีคุณภาพสูงในการสร้างคุณูปการแก่สังคมและประเทศชาติอีกด้วย

ต่อจากนั้น จิตอาสาฯแต่ละกลุ่มได้มีการแสดงออกในรูปแบบของศิลปะต่างๆ อาทิเช่น ขับร้องเพลงแห่งพระรัตนตรัย การฟ้อนรำเพื่อสรรเสริญพระพุทธองค์ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นแสดงออกถึงความศรัทธา บูชาและสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ทั้งสิ้น งานสังสรรค์ได้สิ้นสุดลงภายใต้บรรยากาศอันสนุกสนานและเป็นกันเอง

 


สภาพในงานสังสรรค์กลุ่มจิตอาสาฯ


พระอาจารย์ขั้วเหริ่น กล่าวปราศรัยฯ


ขับร้องเพลงแห่งพระรัตนตรัยฯ


การฟ้อนรำหมู่ สรรเสริญพระพุทธองค์


การแสดงที่ใช้ขลุ่ยหูหลูซือบรรเลงหฤทัยสูตร


คณะร้องประสานเสียง เพลงอำลา


การแบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์ประกาศชมเชยจิตอาสาฯดีเด่นประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗


ร่วมกันอำนวยชัยให้ปีใหม่นี้เปี่ยมไปด้วยความสิริมงคลเกษม
และสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในปีจอที่จะถึงนี้


ทุกคนถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1040 人数