ข่าวสารล่าสุด

มูลนิธิกองทุนสาธารณประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว มอบทุนช่วยการศึกษาชนิดเฉพาะเจาะจงโดยอุปถัมภ์จนกวระทั่งนักเรียนได้เรียนจบฯ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๘ กิจกรรม“การรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์เมืองที่มีชื่อเสียง”แห่งนครหางโจว กับ พิธีมอบป้ายฐานบริการ“รวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”ได้มีขึ้น ณ ตำบลเหมยเฉิง เมืองเจี้ยนเต๋อ มร.ถงติ้งกั้น เลขาธิการพรรคฯเมืองเจี้ยนเต๋อ นางถงเจียลี่ ผู้อำนวยการกรมแนวร่วม สภาว่าการนครหางโจว เป็นต้น ได้มาร่วมงานพิธีเปิดพร้อมกล่าวคำปราศรัยฯ

พระอาจารย์ฉางฝ่า ประธานมูลนิธิกองทุนสาธารณประโยชน์หวินหลิน ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯมอบเงินจำนวน สองแสนสี่หมื่นหยวนให้แก่เงินกองทุนช่วยการศึกษาแห่งเหมยเฉิง เพื่อช่วยสนับสนุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นักเรียนที่ยากจน จนกระทั่งเรียนจบ พระอาจารย์ฉางฝ่าได้ให้กำลังใจนักเรียนที่ยากจนทั้งหลายว่าต้องมีความมั่นใจในตัวเอง เอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่าทำให้วงการสังคมต่างๆที่ให้ความห่วงใยและช่วยเหลือผิดหวัง ขยันหมั่นเพียรใฝ่ศึกษา จนกระทั่งเรียนจบฯ

มูลนิธิกองทุนสาธารณประโยชน์หวินหลินแห่งนครหางโจว ตั้งแต่ได้เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมาได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสพภัยและยากจน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทางสังคมต่างๆอย่างกว้างขวาง อนุเคราะห์ทุนช่วยการศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งการห่วงใยต่อสังคม เป็นต้น พร้อมทั้งได้ตั้งทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการศึกษาต่างๆ อาทิเช่น“กองทุนช่วยการศึกษาหวินหลิน” “ทุนการศึกษาเชิดชูคุณธรรมสำหรับนักศึกษา”ตามสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้กำลังใจบรรดาครูบาร์อาจารย์และนักศึกษาทั้งหลายให้มุมานะวิจัย ศึกษาอย่างขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อเป็นคุณูปการในการผลักดันสืบทอดวัฒนธรรมและนวัตกรรมใหม่ๆ
 

 
สภาพในพิธีเปิดฯ


ผู้อำนวยการ ถงเจียลี่ กล่าวคำปราศรัยฯ


พิธีมอบป้ายฐานบริการ“รวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” กับ
มอบธงประจำคณะบริการของ“รวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”


พระอาจารย์ฉางฝ่า เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ มอบเงินอนุเคราะห์ให้แก่กองทุนช่วยการศึกษาแห่งเหมยเฉิง

892 人数