ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อมีธรรมสามคมเกี่ยวกับการน้อมรับไตรสรณคมน์

วันที่ ๔ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๘ ตรงกับปฏิทินจันทรคติของจีนวันที่ ๑๙ เดือน ๒ อันเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ทางวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวได้มีพิธีใหญ่ในการน้อมรับไตรสรณคมน์ ในธรรมสมาคมดังกล่าวได้นิมนต์พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ เป็นประธานดำเนินการพิธีน้อมรับไตรสรณคมน์ให้แก่สาธุชนที่เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีพุทธศาสนิกชนที่มาจาก ๒๒ มณฑลและเมืองทั่วประเทศจีนร่วม ๔๗๐ กว่าคนได้มาร่วมพิธีน้อมรับไตรสรณคมน์ยึดถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ณ ธรรมวิหารของวัดหลิงอิ่นสื้อ และเป็นพุทธบริษัทอย่างเป็นทางการ

ช่วงเช้า เวลา ๙.๓๐ น. สาธุชนที่มาร่วมพิธีน้อมรับไตรสรณคมน์ได้มาพร้อมเพรียงกัน ณ ธรรมวิหารของวัดหลิงอิ่นสื้อ โดยมีพระอาจารย์ซงหรุ่ย ได้อธิบายให้ทุกคนได้ทราบถึงระเบียบพิธีในการน้อมรับไตรสรณคมน์รวมทั้งระเบียบวินัยทั่วไปที่ฆราวาสพึงปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เมื่อได้เวลา ๑๐.๓๐ น. ทุกคนจึงนิมนต์ พระเถระกวงฉวนขึ้นธรรมาสน์ แสดงธรรมเทศนา

พระเถระกวงฉวนได้แสดงธรรมให้ทุกคนได้ทราบถึงไตรสรณคมน์คืออะไร พระรัตนตรัยอันประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์คืออะไร พร้อมทั้งให้โอวาทและกำลังใจแก่ทุกคน ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท พึงมีใจคารวะต่อพระรัตรนตรัย พึงมีใจเมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ โอบอ้อมอารีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย จากการที่ได้น้อมรับไตรสรรคมน์พึงเรียนรู้ทิศทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติธรรมรวมทั้งจุดมุ่งหมายอันแท้จริงของการดำรงชีวิต หลังจากได้ผ่านพิธีในวันนี้ไปแล้วพึงขยันหมั่นเพียรใฝ่ศึกษาและลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง พยายามใช้การปฏิบัติธรรมมาใช้กับดำเนินชีวิตประจำวันให้มากที่สุด

หลังจากนั้น ภายใต้การนำของพระอาจารย์ทั้งหลาย พุทธบริษัทจึงได้น้อมรับไตรสรณคมน์อย่างเป็นทางการ สภาพในธรรมสมาคมเป็นไปอย่างศักดิ์สิทธิ์ อลังการ และเป็นไปตามวินัยของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด


 


นิมนต์พระเถระกวงฉวน


สักการบูชาพระพุทธฯ


พระเถระกวงฉวน แสดงธรรมเทศนาฯ


พิธีน้อมรับไตรสรณคมน์ฯ


แบ่งปันความปีติยินดีฯ

792 人数