ข่าวสารล่าสุด

เนื่องในเทศกาลเช็งเม้ง  เซ่นไหว้บรรพบุรุษ พุทธบริษัทฯแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อร่วมกันทำความสะอาดและสักการะสถูปเจดีย์บรรจุอัฐิของท่านปรมาจารย์หงอี

วันที่ ๕ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๘ เป็นวันเทศกาลเช็งมั้ง ที่มีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษอันเป็นประเพณีดั้งเดิมของจีน วัดหลิงอิ่นสื้อได้มีธรรมสมาคมเกี่ยวกับการสักการะและรำลึกถึงบรรพชนในเทศกาลดังกล่าว พุทธบริษัทสี่รวมทั้งอุบกสกอุบาสิกาและสาธุชนทั้งหลายได้พากันไปร่วมพิธีทำความสะอาดและสักการะเซ่นไหว้สถูปเจดีย์บรรจุอัฐิของท่านปรมาจารย์หงอี โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดเผาหู่สื้อแห่งหางโจว ร่วมกันสาธยายพระสูตร เคารพสักการะ และรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ทางธรรมะของพระเถระสายวินัยแห่งยุค

กิจกรรมการสักการะเซ่นไหว้บรรพชนในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่รำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่สืบทอดพุทธศาสนาของปรมาจารย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมา ขณะเดียวกันได้แสดงให้เห็นถึงการสำนึกกตัญญูรู้คุณของบรรพชน ไม่ลืมรากฐานดั้งเดิม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สาธุชนรุ่นหลังจงได้ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและปฏิบัติธรรม สืบทอดปณิธานดั้งเดิมของบรรพชน ยึดถือศีลเป็นครู เผยแพร่พระธรรมที่ถูกต้องตามพุทธศาสนา


ธรรมสมาคมการเซ่นไหว้สักการะบรรพชน


พระอาจารย์อี้กว่าง จุดธูปดำเนินพิธีฯ


การสักการะด้วยความศรัทธา


สวดมนต์เวียนรอบสถูปเจดีย์ฯ


ภาพท่านปรมาจารย์หงอี

852 人数