ข่าวสารล่าสุด

พิธีสมาทานมหาศีลสามมณฑลของวัดหลิงอิ่นสื้อเริ่มต้นวันนี้แล้ว

วันที่ ๒๓ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๘ เพื่อรำลึกถึงท่านปรมาจารย์นิกายวินัยสายหนันซาน-พระเถระหงอีผู้ยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปีแห่งการอุปสัมปทาที่วัดหลังอิ่นสื้อ เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาธรรมะแห่งพระพุทธองค์ สืบสานปณิธานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เผยแพร่ศีลและวินัยธรรมของพระพุทธองค์ให้เจริญรุ่งเรือง หลังจากได้รับการเห็นชอบจากสมาคมพระพุทธศาสนาจีน วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจวร่วมกับวัดฝ่าจิ้งเจี่ยงสื้อได้จัดพิธีสมาทานมหาศีลสามมณฑลสำหรับพระสงฆ์เพื่อปกป้องประเทศชาติและส่งเสริมให้ธรรมะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยพิธีเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้

วันที่ ๒๓ เมษายน มีพุทธสาวกที่ขอเข้ารับสมาทานมหาศีลใหม่สามร้อยกว่ารูปที่มาจากเมืองต่างๆทั่วประเทศจีนได้เดินทางมาลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ ผู้ที่จะเข้าร่วมการสมาทานมหาศีลทุกท่านภายใต้การนำและชี้แนะของพระอาจารย์ของวัดฯได้ทยอยกันลงทะเบียนรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลตามลำดับ มีการตรวจเช็คสัมภาระสิ่งของที่นำติดตัวมา รวมทั้งทดสอบการทำวัตรทั้งห้า ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านจะได้รับบัตรรับสมาทานมหาศีลใหม่ พร้อมทั้งรับชุดเสื้อผ้า บาตรและอุปกรณ์ สิ่งของต่างที่จำเป็นสำหรับช่วงรับสมาทานมหาศีล
พิธีสมาทานมหาศีลครั้งนี้เริ่มต้นจากวันที่ ๒๓ เมษายน จนถึง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม มีระยะเวลารวม ๓๐ วัน

 
อาคารรับรองวัดหลิงอิ่นสื้อ ต้อนรับการลงทะเบียนของผู้ที่จะเข้ารับสมาทานมหาศ


ตรวจเช็คข้อมูลส่วนบุค


ตรวจเช็คสัมภาระและสิ่งของที่นำติดตั


ทดสอบการทำวัตรต่าง

739 人数