ข่าวสารล่าสุด

ผู้ที่เข้ารับสมาทานมหาศีลของวัดหลิงอิ่นสื้อได้จัดพิธีบูชาสักการะบรรพบุรุษ ณ วัดฮู่เผ่าสื้อ

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๘ ตามที่วัดหลิงอิ่นสื้อได้มีธรรมสมาคมสมาทานมหาศีลสามมณฑลสำหรับพระภิกษุและได้เริ่มดำเนินไปแล้วตามกำหนดนั้น วันก่อนที่จะเข้าพิธีสมาทานมหาศีลฯ พระอาจารย์หงหลี่ ได้นำบรรดาพระภิกษุผู้เข้าร่วมสมาทานฯ เดินทางไปยังสังเวชนียสถานเก่าของวัดฮู่เผ่าสื้อแห่งนครหางโจว จัดพิธีบูชาสักการะบรรพบุรุษ ทำความสะอาดและสักการะสถูปเจดีย์พระธาตุของท่านปรมาจารย์หงอี เพื่อคารวะและรำลึกถึงปรมาจารย์หงอี ผู้ซึ่งเป็นปฐมาจารย์จงซิง รูปที่ ๑๑ แห่งนิกายวินัยสายหนันซาน

วัดฮู่เผ่าสื้อเป็นสถานที่ที่ท่านปรมาจารย์หงอีได้อุปสมบท พระภิกษุที่ร่วมสมาทานมหาศีลทุกรูปได้ช่วยกันทำความสะอาดพร้อมสักการะสถูปเจดีย์พระธาตุของปรมาจารย์ฯ เพื่อแสดงออกถึงการรำลึกถึงพระคุณและคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระเถระผู้ใหญ่ในอดีตกาล ที่ได้จงเผยแพร่ สืบสานพุทธธรรมที่ถูกต้อง ทำให้พุทธธรรมสามารถสืบทอดต่อๆกันเป็นพันพันปีมายังปัจจุบ


มุ่งหน้าไปยังสถูปเจดีย์พระธาตุของท่านปรมาจารย์หงอี กราบคารวะสถูปเจดีย์พระธาตุของท่านปรมาจารย์หง


รูปท่านปรามาจารย์ห

752 人数