ข่าวสารล่าสุด

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธองค์ วัดหลิงอิ่นสื้อจัดธรรมสมาคมถวายภักษาหารแด่พระภิกษุพันรูป

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๘ (ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๘ เดือน ๔) เสียงระฆังและเสียงกลองของวัดหลิงอิ่นสื้อดังตระหง่านกึกก้องพร้อมกัน พิธีเจริญชัยมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลสรงน้ำพระ ในวันคล้ายวันประสูติของท่านพระบรมศาสดาได้เริ่มต้นขึ้น ธรรมสมาคมครั้งนี้ พระเถระกวงฉวน ท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้เป็นประธานพิธีฯ

ช่วงเช้า เวลา ๘ นาฬิกา ภายใต้การนำของพระเถระกวงฉวน พระภิกษุที่มาจากวัดวาอารามต่างๆที่ขึ้นกับนครหางโจว จากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว รวมทั้งพระภิกษุที่เข้าร่วมพิธีสมาทานมหาศีลสามมณฑล ของวัดหลิงอิ่นสื้อ กับ วัดฝ่าจิ้งเจี่ยงสื้อ ประจำปี ๒๐๑๘ รวมทั้งหมดร่วมพันรูปได้มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันที่วัดเทียนจู๋ฝ่าสี่สื้อแห่งหางโจว โดยยึดถือแนวปฏิบัติของอาริยะสาวกรวมทั้งบรรดาสาวกชาวพุทธในสมัยโบราณ มืออุ้มพระบาตร ที่ศีรษะใส่หมวกก้วยเล้ย เริ่มต้นพิธีออกเดินบิณฑบาตที่จัดให้มีขึ้นปีละหนึ่งครั้ง คณะพระภิกษุที่เดินบิณฑบาตนี้ได้ตั้งขบวนและออกเดินจากวัดฝ่าสี่เจี่ยงสื้อ เดินผ่านเส้นทางดั้งเดิมแห่งเทียนจู๋ ผ่านวัดจงเทียนจู๋ฝ่าจิ่งฉานสื้อ วัดซานเทียนจู๋ฝ่าจิ้งเจี่ยงสื้อ ท้ายสุดถึงวัดหลิงอิ่นสื้อ ตลอดเส้นทางที่พระภิกษุทั้งหลายเดินบิณฑบาต ประชาชนและพุทธศาสนิกชนต่างพากันถวายทาน และจตุปัจจัยต่างๆและบริจาคทรัพย์ ตามแต่ศรัทธาและปีติ ซึ่งใช้เวลาเดินบิณฑบาตทั้งหมดเกือบสามชั่วโมง พระภิกษุทั้งหลายได้มาพร้อมกันที่ด้านหน้าพระมหาอุโบสถของวัดหลิงอิ่นสื้อ และมีพิธีมอบเงินที่ได้รับถวายบริจาคในวันนี้ โดยเงินที่ได้รับการถวายทั้งหมดได้มอบเพื่อกิจการสาธารณกุศลของสังคมส่วนรวม

ช่วงเที่ยง เวลา ๑๑ นาฬิกา วัดหลิงอิ่นสื้อได้จัดเลี้ยงภักษาหารแด่พระภิกษุพันรูปที่มาจากวัดวาอารามต่างๆ ณ ลานจื่อจู๋ หลังภักษาหาร พระภิกษุผู้ห่างไกลจากกิเลสและควรแก่การบูชาทั้งหลายได้พากันอธิษฐานหน้าพระมหาอุโบสถ และอุทิศส่วนกุศลภาวนาให้โลกเราสงบสุข ประเทศชาติและประชาราษฎร์สันติสุข รวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาทั้งหลายจงมีปัญญา กุศลมูลเพิ่มพูน เป็นสิริมงคลและสมปรารถนาทุกประการ

 
อัญเชิญพระพุทธรูปเจ้าชายสิทธัตถะฯบูชาสักการะพระพุทธเจ้าฯ


พระภิกษุทั้งหลายร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปด้วยความศรัทธาและเคารพพระภิกษุออกเดินบิณฑบาตฯ


พระเถระกวงฉวน เทศนาธรรมฯในพิธีเลี้ยงภักษาหารแด่พระภิกษุพันรูป

733 人数