ข่าวสารล่าสุด

พิธีสมาทานมหาศีลสามมณฑลของอุภโตสงฆ์ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ แห่งวัดหลิงอิ่นสื้อได้เสร็จสิ้นด้วยความบริบูรณ์

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๘ (ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๘ เดือน ๔) เวลาบ่าย วิหารพระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้าของวัดหลิงอิ่นสื้อ เสียงกลองเสียงระฆังดังตระหง่านกึกก้อง บรรดาพระภิกษุที่เข้ารับสมาทานมหาศีลแต่ละกลุ่มได้เข้าแถวโดยพร้อมเพรียงกัน นิมนต์พระเถระกวงฉวน พระเถระที่ถึงพร้อมด้วยศีลสัมปทา พระอาจารย์ฟางเจิ้น วินัยธรที่เป็นประธานเปิดพิธีสมามานมหาศีล พระอาจารย์ฉางฝ่า วินัยธรที่เป็นผู้ช่วยพิธี รวมทั้งพระอาจารย์ที่เป็นผู้ชี้แนะพิธีกรรมแก่ภิกษุที่เข้าร่วมฯ

พระเถระกวงฉวนได้ให้โอวาทขอให้บรรดาพระภิกษุที่ได้รับสมาทานมหาศีลในครั้งนี้จงปฏิบัติธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะ ช่วยกันโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามพระรัตนตรัยอย่างไม่ลดละ มีสัมมาทิฐิ และสัมมาปฏิบัติ พระอาจารย์ที่เป็นผู้เปิดพิธีรวมทั้งพระอาจารย์แต่ละท่านที่เป็นผู้ชี้แนะพิธีกรรมได้พากันกล่าวให้โอวาทแก่พระภิกษุที่เข้ารับสมาทานมหาศีลฯ พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีที่ทุกท่านได้รับสมาทานมหาศีลด้วยความสำเร็จบริบูรณ์ ขณะเดียวกันได้เตือนสติให้ทุกท่านจงมีจิตใจกตัญญูรู้คุณ สำนึกคุณของพระรัตนตรัย สำนึกคุณของสังคม สำนึกคุณของประเทศชาติ

หลังจากนั้น พระเถระกวงฉวนและระอาจารย์ในพิธีได้มอบใบสุทธิและอนุสรณ์ร่วมสมาทานมหาศีลฯให้แก่พระภิกษุ ๓๐๓ รูปที่ได้ร่วมพิธีสมาทานมหาศีลสามมณฑล จนสำเร็จบริบูรณ์ หลังจากพิธีมอบใบสุทธิ พระภิกษุ สามร้อยกว่ารูปได้คุกเข่าขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกท่าน บัดนี้ พิธีสมาทานมหาศีลสามมณฑล ฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีจอ ของวัดหลิงอิ่นสื้อซึ่งมีระยะเวลาสามสิบวัน เป็นอันเสร็จสิ้นด้วยความบริบูรณ์
 

 
พระเถระกวงฉวน เทศนาให้โอวาทฯ


พระอาจารย์ฟางเจิ้น วินัยธร ให้โอวาทฯ


พระอาจารย์ฉางฝ่า วินัยธร ให้โอวาทฯ


พระอาจารย์ที่เป็นผู้ชี้แนะในพิธีกรรมฯ ให้โอวาทฯ


พระเถระกวงฉวน และพระอาจารย์ที่เป็นผู้ชี้แนะพิธีกรรมฯ
ต่างมอบใบสุทธิให้แก่พระภิกษุที่เข้าร่วมสมาทานมหาศีลฯ


แบ่งปันธรรมปีติฯ


พระภิกษุที่ร่วมพิธีสมาทานมหาศีลฯคุกเข่าขอบคุณพระอาจารย์ทั้งหลาย

763 人数