ข่าวสารล่าสุด

พระภิกษุทั้งหลายของวัดหลิงอิ่นสื้อได้มีพิธีเข้าพรรษาโดยเริ่มตั้งแต่เช้าวันนี้

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๘ (ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๑๕ เดือน ๔) เวลา ๖ นาฬิกาตอนเช้า พระภิกษุทั้งหลายของวัดหลิงอิ่นสื้อได้มาพร้อมเพรียง ณ พระมหาอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเข้าพรรษา ตามระบบของพุทธศาสนา ทุกๆปีแห่งจันทรคติ ระหว่างวันที่ ๑๕ เดือน ๔ ถึง วันที่ ๑๕ เดือน ๗ ในช่วงระยะเวลาสามเดือนนี้ พระภิกษุทั้งหลายจะต้องจำพรรษาอยู่ภายในวัดใดวัดหนึ่งเพื่อปฏิบัติธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะ

ในช่วงระยะเวลาของเข้าพรรษา พระภิกษุทั้งหลายของวัดหลิงอิ่นสื้อจะสาธยาย “พุทธาวตังสกมหาไวปุลยสูตร”แล้วอุทิศส่วนกุศลนี้ ขอให้สรรพสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่อายุยืนนาน กุศลบุญเพิ่มพูน เป็นสิริมงคลทุกวันเวลา ส่วนสรรพสัตว์ที่ได้ล่วงลับไปแล้วขอให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด และไปจุติที่แดนสุขาวดีพุทธเกษตร

 

739 人数