ข่าวสารล่าสุด

กลุ่มดื่มน้ำชาแห่งหวินหลินพบปะเยี่ยมเยียนชาวจีนโพ้นทะเลในแวนคูเวอร์

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๘ เวลา บ่าย ณ นครแวนคูเวอร์ นิทรรศการภาพถ่ายทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา “หนึ่งภูมิภาค หนึ่งเส้นทาง” และกิจกรรมการดื่มน้ำชาแห่งหวินหลิน ซึ่งจัดโดยวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ได้มีพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัย Simon Fraser Universityซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันมีชื่อของนครแวนคูเวอร์ กิจกรรมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการได้เชื้อเชิญจาก ฯพณฯ Derek R Corrigan ผู้ว่าเมือง Burnaby Cityแห่งประเทศแคนาดา ร่วมกับสมาคมชาวเมืองหางโจวแห่งนครแวนคูเวอร์ ซึ่งก็เป็นกิจกรรกมอย่างหนึ่งในกิจกรรมปีแห่งการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจีนและแคนาดา

นิทรรศการภาพถ่ายทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา ‘หนึ่งภูมิภาค หนึ่งเส้นทาง’ของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ได้เคยแสดงทั้งในและต่างประเทศหลายครั้งหลายคราและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี การแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ได้อาศัยประเทศที่นับถือพุทธศาสนาตามเส้นทางของ “หนึ่งภูมิภาค หนึ่งเส้นทาง” เป็นแนวทางชี้นำ และใช้ผลงานทางภาพถ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโบราณสถานของพุทธศาสนา มรดกทางพระพุทธศาสนาและสถานที่สำคัญของพุทธศาสนา เป็นตัวสื่อสาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์และเอกลักษณ์พิเศษของวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในประเทศต่างๆตลอดแนวของ “หนึ่งภูมิภาค หนึ่งเส้นทาง” เพื่อให้เห็นถึงเค้าโครงของการพัฒนา เผยแพร่ของพุทธศาสนาในระหว่างประเทศ เพื่อหนุนนำพิมพ์เขียวอันสวยงามที่พุทธศาสนาให้เข้าสู่ระดับสากล

เพื่อให้การเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างชีวิตทาจิตวิญญาณของชาวจีนโพ้นทะเลในดินแดนดังกล่าวให้หลากหลายมีชีวิตชีวา ในขณะเดียวกัน พระอาจารย์จากวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้อุตส่าห์เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแดนไกล นำเอาพิธีกรรมการดื่มน้ำชาแห่งหวินหลิน อันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม มาให้ประชาชนในดินแดนดังกล่าวมีโอกาสได้สัมผัสรับรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป วันดังกล่าว มีบุคคลทั้งที่เป็นชาวจีนและต่างประเทศมาร่วมงานมากกว่า ๓๐๐ คน

ในพิธีดื่มน้ำชาฯ มร. ข่งเหวยเหว่ย รองกงสุลใหญ่จีนประจำนครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวปราศรัยเป็นอันดับแรกว่า ขอแสดงความยินดีต้อนรับบรรดาพระอาจารย์ที่มาจากเมืองจีนโดยได้นำเอาพิธีกรรมดื่มน้ำชาแห่งหวินหลินมาแสดงให้ชม โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีน ได้สรรเสริญชมเชยความสูงส่งทางศิลปะของนิทรรศการภาพถ่ายทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาภายใต้โครงการ “หนึ่งภูมิภาค หนึ่งเส้นทาง” นาง เฉินเหว่ยเจิน สมาชิกสภาบริติชโคลัมเบีย และอธิบดีกรมพัฒนาเด็ก ฯพณฯ Paul Mcdonell รักษาการแทนผู้ว่าเมืองBurnaby City รวมทั้ง มร. หวังไป๋จิ้น สมาชิกสภาเมือง Burnaby City ล้วนแสดงความคิดเห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้จะนำมาซึ่งความมีชีวิตชีวา ความหลากหลายแห่งวัฒนธรรมมาให้แก่ดินแดนดังกล่าว และมีผลอย่างยิ่งในการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างจีนและแคนาดาให้แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น

พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้กล่าวในระหว่างปราศรัยว่า ขอแสดงความทักทายอย่างเป็นกันเองกับบรรดาชาวจีนโพ้นทะเลในนครแวนคูเวอร์ ขอให้ทุกคนจงมีจิตวิญญาณแห่งพุทธศาสนา มีความเมตตากรุณา ปราณีโอบอ้อมอารี และกตัญญูรู้คุณต่อสังคมที่มาอาศัยอยู่ ในขณะเดียวกัน ต้องไม่ลืมที่จะเริ่มต้นจากครอบครัวของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก รับผิดชอบในการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีนในต่างประเทศ
 

 


สภาพในพิธีดื่มน้ำชาฯ


มร. ข่งเหวยเหว่ย รองกงสุลใหญ่จีนประจำนครแวนคูเวอร์ กล่าวปราศรัยฯ


นาง เฉินเหว่ยเจิน สมาชิกสภาบริติชโคลัมเบีย และอธิบดีกรมพัฒนาเด็ก กล่าวคำปราศรัยฯ


ฯพณฯ Paul Mcdonell รักษาการแทนผู้ว่าเมืองBurnaby City รวมทั้ง มร.
หวังไป๋จิ้น สมาชิกสภาเมือง Burnaby City กล่าวคำปราศรัยฯ


พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว กล่าวคำปราศรัยฯ

725 人数