ข่าวสารล่าสุด

วันคล้ายวันบรรลุธรรมแห่งพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวได้มีพิธีไตรสรณาคมน์ รับพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมากะ 

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ค.ศ.๒๐๑๘ (ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๑๙ เดือน ๖) เป็นวันคล้ายวันบรรลุธรรมของพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรฯ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวได้มีพิธีไตรสรณาคมน์รับพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมากะอย่างอลังการ ได้มีพุทธศาสนิกชนจากดินแดนต่างๆทั่วประเทศจีนมาร่วมพิธีไตรสรณาคมน์ ประกาศตนเป็นพุทธมากะ พิธีดังกล่าวได้นิมนต์พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อเป็นประธานพิธีในไตรสรณาคมน์ครั้งนี้

๘ นาฬิกา ๓๐ นาที เวลาเช้าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะร่วมพิธีฯได้มาพร้อมกัน ณ ธรรมศาลา ก่อนอื่น พระอาจารย์เปิ่นคง ได้อธิบายให้ทุกคนทราบถึงความหมายและบุญกุศลในการนับไตรสรณาคมน์เป็นพุทธมากะโดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวทางใจ ต่อจากนั้น พระอาจารย์ฉางฝ่า ได้อธิบายถึงระเบียบพิธีและข้อพึงระมัดระวังต่างๆในพิธีไตรสรณาคมน์

จากนั้น พระเถระกวงฉวนได้ให้โอวาทแก่ทุคน โดยเน้นหนักในการอธิบายถึงความสำคัญรวมทั้งรายละเอียดสำคัญของการรับไตรสรณาคมน์อันมีพระรัตนตรัยซึ่งประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง พร้อมทั้งพร่ำสอนทุกคนว่าในฐานะที่เป็นพุทธมากะ พึงใกล้ชิดพระรัตนตรัยเป็นเนืองนิตย์ หลังจากได้รับไตรสรณาคมน์เป็นพุทธมากะแล้วในชีวิตประจำวันพึงหมั่นเพียรปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งขึ้น รู้จักการปรับตัวและปรับสภาพจิตใจในการดำรงชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน พึงมีจิตใจเมตตากรุณา รู้คุณ โอบอ้อมอารีอยู่เสมอ มีความวิริยะก้าวหน้าในวิถีการปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไป

สุดท้าย พุทธศาสนิกชนทั้งหลายภายใต้การชี้นำของพระอาจารย์ ได้รับไตรสรณาคมน์ตามรูปแบบ ประเพณี และวินัยของพระพุทธศาสนา เป็นพุทธมากะอย่างเป็นทางการโดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ธรรมปีติได้ปรากฏแก่ทุกๆคนที่มาร่วมพิธีฯ

 
นิมนต์พระเถระกวงฉวนฯ


สักการะพระพุทธฯ


พระอาจารย์เปิ่นคง อธิบายความหมายและบุญกุศลของการรับไตรสรณาคมน์ ให้ผู้ร่วมพิธีฯ ได้ทราบ


พระอาจารย์ฉางฝ่า อธิบายถึงระเบียบพิธี และข้อพึงระวังในการรับไตรสรณาคมน์ฯ ให้ทุกคนได้ทราบ


พระเถระกวงฉวน กล่าวให้โอวาทฯ


พิธีรับไตรสรณาคมน์


ธรรมปีติได้ปรากฏต่อผู้ร่วมพิธีทุกคน

739 人数