ข่าวสารล่าสุด

พิธีบำเพ็ญปฏิบัติแนวทางอวัตงสกประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้เสร็จสิ้นบริบูรณ์

ตามที่วัดหลิงอิ่นสื้อได้มีพิธีเข้าพรรษา โดยบำเพ็ญปฏิบัติแนวทางอวตังสก ณ ตำหนักพระไภษัชสยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้าโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ศกนี้เป็นต้นมา รวมระยะเวลา สามเดือน ได้ถึงกำหนดเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคมนี้ ในธรรมสมาคมดังกล่าวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายภายใต้การนำของพระอาจารย์ ได้ปฏิบัติตามระเบียบพิธีของพุทธศาสนาร่วมกันเจริญพุทธมนต์ พร้อมใจกันเจริญพุทธาวตังสกมหาไวปุลยสูตร แล้วนั่งสมาธิ ซึ่งบรรยากาศเปี่ยมไปด้วยธรรมปีติ และวันนี้ พระภิกษุและฆราวาสทั้งหลายได้อุทิศกุศลผลบุญจากการเจริญพระพุทธมนต์ให้แก่ทศทิศทั่วหล้า ภาวนาให้โลกเกิดสันติภาพ ประเทศชาติและประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

 

730 人数