ข่าวสารล่าสุด

พิธีออกพรรษาแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อได้เสร็จสิ้นบริบูรณ์

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๘ (ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่๑๔ เดือน ๗ ) ๕ นาฬิกา ๑๕ นาที เวลาเช้า พระภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษา ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่หางโจว ได้มาพร้อมเพรียงกันที่พระมหาอุโบสถ โดยปฏิบัติตามระเบียบประเพณีของพระพุทธศาสนา ได้มีพิธีออกพรรษาและปวารณา

โดยพระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อเป็นประธานพิธีด้วยการจุดธูป จากนั้นได้นำพระภิกษุทั้งหลายร่วมพิธีปลงอาบัติ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามพระภิกษุเป็นรายรูป พิธีเข้าพรรษา ๙๐ วันเป็นอันเสร็จสิ้นโดยบริบูรณ์

สุดท้าย พระเถระกวงฉวนได้ให้โอวาทเกี่ยวกับความหมายของการปวารณา จงให้กำลังใจทุกคนอย่าได้หยุดอยู่กับเพียงแค่รูปแบบเท่านั้น พึงเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความหมายอันแท้จริงของวิธีปวารณาที่พระพุทธองค์ได้กำหนดขึ้น พึงพิจารณาใคร่ครวญตัวเองตามวินัยของพระพุทธ เพื่อการปฏิบัติธรรมของตนเองจะได้กาวหน้ายิ่งขึ้น

 

728 人数