ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวมีพิธีกรรมโปรดวิญญาณทางชลมารค ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๘ เวลาเช้า ๐๗.๓๐ น. วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวได้มีพิธีกรรมโปรดวิญญาณทางชลมารคยังผลประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ พุทธบริษัทสี่ต่างเข้าร่วมพิธีกรรมด้วยศรัทธาอันแรงกล้า พระอาจารย์กว่างอี้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ เป็นผู้ดำเนินการพิธีนี้ ณ ตำหนักพระไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาตถาคต โดยจุดธูปและนำพาทุกคนสักการะพระพุทธ ทุกคนต่างอธิษฐานภาวนาด้วยความศรัทธาขอให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล สังคมเกิดความสมานฉันท์กลมเกลียวกัน ประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข

วัดหลิงอิ่นสื้อ ได้สืบทอดแนวความคิดเกี่ยวกับความเมตตากรุณา ความใจกว้างโอบอ้อมอารี และความกตัญญูรู้คุณของพระพุทธองค์ และตามการเรียกร้องของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทุกปีจะมีพิธีกรรมทักษิณานุประทานโปรดวิญญาณทางชลมารคสี่อริยะหกปุถุชนเพื่อยังประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ พิธีกรรมครั้งนี้ ได้นิมนต์พระเถระเป็นประธานดำเนินการในมณฑลพิธี สาธยายพระสูตร และสักการะพระพุทธ มีพิธีโยคะอัคคีชวาลมุขเปรตพลี พิธีถวายบูชาพระพุทธและฟ้าดิน การปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อขจัดเภทภัย นำความเป็นสิริมงคลมาสู่สรรพสัตว์ เป็นต้น เพื่อขจัดปัดเป่าเภทภัยต่างๆ อุทิศส่วนกุศลยังประโยชน์อย่างทั่วถึงแก่บุคคลที่ได้ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ มีผลดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุ

 
พระอาจารย์กว่างอี้ เป็นประธานพิธีโดยจุดธูปสักการะพระพุทธฯ
เปิดมณฑลพิธีฯ


สาธยายพระสูตรเจริญชัยมงคลคาถาฯ


สภาพในพิธีกรรมฯ

712 人数