ข่าวสารล่าสุด

การสัมมนาเกี่ยวกับภาษาในคัมภีร์พระสูตรพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ ของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว จัดขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ

ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๘ การสัมมนาเกี่ยวกับภาษาในคัมภีร์พระสูตรพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ ของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว รวมทั้ง การสัมมนาเพื่ออนุสรณ์ร้อยชั่วอายุคน Okura ที่จัดโดยวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว ร่วมกับกลุ่มวิจัยวัฒนธรรม Okura แห่งญี่ปุ่น ได้มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว มีนักวิชาการมืออาชีพและผู้รักภาษาสันสกฤต จากประเทศอินเดีย เนปาล เยอรมัน ญี่ปุ่น รวมทั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงภายในประเทศจีน มาประชุมร่วมกัน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนภาษาในคัมภีร์พระสูตรของพระพุทธศาสนา นั่นคือภาษาสันสกฤต

พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวคำปราศรัย ก่อนอื่น พระเถระกวงฉวนได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จากนั้นได้หวนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาในการแปลคัมภีร์พระสูตรที่แปลจากภาษาสันสกฤตเป็นหลัก ซึ่งทำให้พระพุทธศาสนาได้พัฒนาสืบทอดในประเทศจีนด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้ยังสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของการวิจัยและการสอนภาษาสันสกฤตในปัจจุบันนี้ รวมทั้งความสำเร็จในด้านการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยภาษาสันสกฤตของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว

ในประเทศจีน สันสกฤตถือว่าเป็นภาษาที่สูญพันธุ์ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจวได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาสันสกฤต ในช่วงแรกเริ่มของการก่อตั้งวิทยาลัยพระพุทธศาสนาฯ เคยเรียนเชิญ ศาสตราจารย์หันถิงเจี๋ย จากสถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติของจีนมาเป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤต ต่อจากนั้น ได้เชิญ ดร.หลี่เหว่ย ที่สำเร็จการศึกษาจากเยอรมัน มาเป็นครูสอนภาษาสันสกฤต ในปี ค.ศ.๒๐๑๔ ได้เริ่มต้นกำหนดทิศทางในการวิจัยภาษาสันสกฤต ฝึกฝนอบรมนักวิจัยวรรณคดีพุทธศาสนาที่เป็นภาษาสันสกฤต ปี ค.ศ.๒๐๑๕ ได้เปิดรับการฝึกอบรมภาษาสันสกฤตจากบุคคลทั่วไป ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างคึกคัก มีผู้สมัครเข้าศึกษาภาษาสันสกฤตรุ่นที่หนึ่งมากถึงสี่ร้อยกว่าคน และตั้งแต่ ค.ศ.๒๐๑๖ เป็นต้นมา วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว ได้เชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่นครหางโจวเป็นระยะๆ มีการนำเข้ามาซึ่งผลงานการวิจัยภาษาสันสกฤตจากต่างประเทศ ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานของเพวกเขา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาการสอนและการวิจัยสันสกฤตในประเทศจีน

หัวข้อหลักของการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาในคัมภีร์พระสูตรพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ ในครั้งนี้ คือ การวิจัยหนังสืออ้างอิงภาษาอินเดีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารือบทบาทและความหมายของภาษาสันสกฤตในด้านพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศจีน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆในโลกในด้านหนังสือศึกษาอ้างอิงเกี่ยวกับภาษาสันสกฤต ในช่วงสัมมนา มีนักวิชาการ ๑๐ ท่านได้รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับประวัติและสภาพการณ์ในปัจจุบันของการเรียบเรียงพจนานุกรมเกี่ยวกับภาษาสันสกฤต(รวมทั้งภาษาบาลี) เชื่อว่าจะมีบทบาทในเชิงบวกต่อการเรียบเรียงพจนานุกรมภาษาสันสกฤตของประเทศจีนในระยะต่อไป

 
สภาพในพิธีเปิดการสัมมนาฯ


พระเถระกวงฉวน กล่าวคำปราศรัยฯ


พระอาจารย์ใหญ่Yuhara Uehara จาก Hiei San ประเทศญี่ปุ่น กล่าวคำปราศรัยฯ


คุณหญิง Okuraได้มอบทุนจากกองทุนOkura เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาสันสกฤต

แขกผู้เกียรติที่เป็นนักวิชาการ ที่เข้าร่วมการสัมมนา


พจนานุกรมภาษาสันสกฤตในพุทธศาสนาที่เรียบเรียงโดยนักวิชาการมื
ออาชีพจากประเทศอินเดีย เยอรมัน และญี่ปุ่น เป็นต้น


นักวิชาการมืออาชีพและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการสัมมนาได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ

770 人数