ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อดำเนินการให้พระภิกษุของวัดฯศึกษาเรียนรู้สุนทรพจน์ที่สำคัญในการครบรอบปีที่สี่สิบของการปฏิรูปและการเปิดเสรี ของ ฯพณฯ สีจิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๘ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ดำเนินการให้พระภิกษุทั้งหลายของวัดฯ ประชุมศึกษาเรียนรู้ ณ ตำหนักอวตังสกะ เกี่ยวกับสุนทรพจน์สำคัญที่ ฯพณฯ สีจิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งสาธารณรัฐประชาชน ได้กล่าวในโอกาครบรอบปีที่สี่สิบของการปฏิรูปและการเปิดเสรี ของประเทศจีน

จากการดูวีดีโอถ่ายทอดการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ทำให้พระภิกษุจำวัดทั้งหลายสามารถรับรู้และเข้าใจการพัฒนาเจริญเติบโตของพรรคฯ และของประเทศในตลอดสี่สิบปีที่มีการปฏิรูปและเปิดเสรีฯ ที่ผ่านมา ได้รู้สึกถึงความเป็นอยู่ที่ดีและผลประโยชน์ที่ได้รับของประชาชนจากการปฏิรูปและการเปิดเสรี

พุทธศาสนาของประเทศจีนมีประเพณีอันดีงามในด้านรักประเทศชาติ รักศาสนามาแต่โบราณกาล ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายล้วนคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง พุทธศาสนิกชนในฐานะที่เป็นประชาชนของสังคม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเผยแพร่ส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของประเทศจีน ทุกคนพึงมีส่วนในการทุ่มเทให้แก่สังคมโดยรวมเพื่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศ

706 人数