ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว มีพิธีสักการะบรรพชนในเทศกาลวันตงจื้อ (ตังโจ่ย-ฤดูหนาวมาเวียนถึงแล้ว หรือเทศกาลไหว้ขนมบัวลอย) ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๘ เป็นวันตงจื้อ (วันตังโจ่ย หมายถึงฤดูหนาวได้เวียนมาถึงแล้ว หรือเรียกว่าเทศกาลไหว้ขนมบัวลอย) ทางวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้ปฏิบัติตามประเพณีพุทธศาสนาดั้งเดิม มีพิธีบูชาพระพุทธและสักการะบรรพบุรุษ เนื่องในโอกาสวันตงจื้อ ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘
โดย ๑๐ นาฬิกา เวลาเช้า พระภิกษุที่จำวัดทุกรูปได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ ร่วมธรรมสมาคม พิธีบูชาพระพุทธและสักการะบรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลตงจื้อประจำปี ณ สถูปเจดีย์ หลี่กงถ่า ตำหนักหันเหลียน ตำหนักเว่ยเหิง เป็นต้น เพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ทุกท่าน พร้อมทั้งภาวนาให้สังคมโลกสันติสุข ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ประเทศชาติและประชาราษฎร์สงบสุข สัจจะธรรมอยู่ค้ำโลกชั่วนิตย์นิรันดร์


วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ตั้งแต่พระเถระหุ้ยหลี่ ซึ่งเป็นพระภิกษุจากอินเดียได้เป็นผู้ก่อตั้งสร้างวัดฯ เป็นต้นมา ได้มีพระเถระจำนวนมากที่มาจากวัดนี้ อาทิเช่น พระเถระหย่งหมิงเอี๋ยนโส้วฉานซือ พระเถระจั้นหนิงทงหุ้ยฉานซือ พระเถระต้าหุ้ยจงก่าวฉานซือ พระเถระซงหยวนฉงเว่ยฉานซือ พระเถระต้าวจี้ฉานซือ เป็นต้น พิธีบูชาสักการะบรรพบุรุษเทศกาลตงจื้อ ศิษย์สาวกทั้งหลายได้นมัสการด้วยความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง รำลึกถึงบรรพชนทุกท่าน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นความรู้สึกหรือความทรงจำอันดีงาม ยังแสดงให้เห็นถึงพุทธธรรมได้มีการสืบทอดต่อๆกันมาไม่เคยขาดช่วง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้กำลังใจบรรพชนรุ่นหลังจงปฏิบัติธรรมอย่างมุมานะอุตสาหะ

 

 
ณ สถูปเจดีย์หลิ่กงถ่าณ ตำหนักเว่ยเหิงพิธีเจริญภาวนาชัยมงคล ณ พระมหาอุโบสถฯ

756 人数