ข่าวสารล่าสุด

เนื่องในเทศกาลตรุษจีน วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้มีกิจกรรมล้อมรอบเตาไฟดื่มน้ำชาเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๙ เวลากลางคืน เนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่เวียนมาถึง วัดหลิ่งอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้มีกิจกรรมล้อมรอบเตาไฟดื่มน้ำชาเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พระอาจารย์จำวัดหลิงอิ่นสื้อทั้งหลาย ฆราวาสและพุทธศาสนิกชนต่างๆได้มาร่วมพิธีอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน ต่างอวยพรตรุษจีนแก่กันและกัน โดยภาวนาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ใช้ปัญญาเป็นดวงประทีป มีจิตใจปฏิบัติธรรมตามที่ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ เพื่อความอลังการของแผ่นดิน เป็นประโยชน์สุขต่อเวไนยสัตว์ มีส่วนในการเสริมสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาสำหรับมวลมนุษย์

 
พระเถระกวงฉวน กล่าวปราศรัยเนื่องในเทศกาลตรุษจีน


ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น


การแสดงศิลปะพื้นบ้าน


การตีกลองและวนเวียนส่งผ่านบักฮื้อ อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน


สภาพในงานล้อมรอบเตาไฟดื่มน้ำชาฯ

762 人数