ข่าวสารล่าสุด

การบรรยายฝึกอบรมพระอาจารย์ที่เทศนาธรรมพระพุทธศาสนาจีน ปี ค.ศ.๒๐๑๘ ได้เริ่มขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว

วันที่ ๒๘ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๙ การบรรยายฝึกอบรมพระอาจารย์ที่เทศนาธรรมพระพุทธศาสนาจีน ปี ค.ศ.๒๐๑๙ ที่จัดโดยสมาคมพระพุทธศาสนาจีน ร่วมกับสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว โดยมีฐานแลกเปลี่ยนการเทศนาธรรมพระพุทธศาสนาจีน กับ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวร่วมกันดำเนินการ นั้น ได้เริ่มขึ้นตามกำหนดการ ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว มร.อู๋เมิ่งป่าว หัวหน้าสำนักงานศาสนาที่ ๑ แห่งศาสนามวลชน มณฑลเจ๋อเจียง มร.ถางหมิงจ้วง รองเลขาธิการพรรคฯแห่งกองศาสนามวลชน นครหางโจว มร.หูเสิ้งจวิน หัวหน้าสำนักงานศาสนา กองศาสนามวลชนแห่งนครหางโจว รวมทั้งพระอาจารย์กวงฉวน ผู้อำนวยการฐานแลกเปลี่ยนการเทศนาธรรมพระพุทธศาสนาจีน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ เป็นต้น ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการบรรยายฝึกอบรมดังกล่าวฯ

ในพิธีเปิดการบรรยายฝึกอบรม พระอาจารย์กวงฉวนได้กล่าวแนะนำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหลายได้ทราบถึงเหตุปัจจัยของการเริ่มต้น คณะครูบาร์อาจารย์ที่จะอำนวยการสอน ความหมายและจุดมุ่งหมายของการบรรยายฝึกอบรมฯ เป็นต้น กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจงสานต่อวิญญาณของ "ความเมตตากรุณา ความกตัญญูและความอดทนโอบอ้อมอารี" การบรรยายฝึกอบรมการเทศนาธรรมฯในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีงามที่ช่วยให้เข้าถึงหลักธรรมพระพุทธศาสนา โดยเน้นความสำคัญทั้งในด้านการฝึกฝนเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง พึงวิริยะอุตสาหะรับผิดชอบภารกิจในการเผยแพร่พระธรรมอันนำประโยชน์มาสู่มวลมนุษย์ ควรตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาตนเองให้กลายเป็นบุคคลกรสงฆ์ที่มีวิสัยทัศน์นานาชาติ

การบรรยายฝึกอบรมการเทศนาธรรมฯ ครั้งนี้ มีระยะเวลารวมครึ่งเดือน มีพระอาจารย์จากมณฑลและเมืองต่างๆ ๑๘ แห่งทั่วประเทศจีนเข้าร่วมการฝึกอบรม ๔๖ รูป โดยเนื้อหาหลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงการชื่นชมวรรณกรรมทางพุทธศาสนา การแนะนำสาธยายคัมภีร์ต่างๆ ประวัติความเป็นมาของการเทศนาพุทธธรรมในราชวงศ์ถางกับราชวงศ์ซ่ง จิตวิทยาการสื่อสารและจิตวิทยาผู้บริโภคสื่อ การเผยแพร่สื่อสารด้วยภาษาพูดและการปฏิบัติอย่างจริงจัง การฝึกฝนความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารผ่านเครือข่าย รูปแบบในการเผยแพร่พุทธศาสนาจีน เป็นต้น

 
สภาพในพิธีเปิดการบรรยายฝึกอบรมฯ


ผู้ใหญ่และแขกผู้เกียรติ ที่เข้าร่วมพิธีเปิดการบรรยายฝึกอบรมฯ


พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวคำปราศรัยฯ


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


ศาสตราจารย์ฮว๋างเจิง บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการชื่นชมวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

817 人数