ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวจัดธรรมสมาคมบูชาสักการะและรำลึกถึงอดีตพระเถระเหมี้ยวเฟิง

วันที่ ๑๖ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๙ เวลา ๐๑.๓๕ นาฬิกา พระเถระเหมี้ยวเฟิง ที่จาริกไปจำพรรษาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานานถึง ๕๗ ปี ผู้ซึ่งได้สร้างคุณูปการมหาศาลในการฟื้นฟูและพัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศอเมริกานั้น ได้ถึงแก่มรณภาพที่วิหารเชตุวันฉือหางที่เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา สิริอายุ ๙๓ ปี รวมอายุที่ออกบวช ๘๒ พรรษา อายุอุปสมบถ ๗๙ พรรษา

พระเถระเหมี้ยวเฟิง ได้ออกบวชตั้งแต่อายุยังเยาว์วัย มีโอกาส ได้ใกล้ชิดกับพระเถระชื่อดังร่วมสมัยหลายรูป เมื่อครั้นอายุยังหนุ่มแน่น ได้จาริกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในแดนไกลนอกประเทศ เป็นพระภิกขุจีนรูปแรกที่ไปเผยแพร่พระธรรมที่อเมริกา เป็นนายกสมาคมก่อตั้งพระพุทธศาสนาจีนในสหรัฐอเมริกา นายกกิตติมศักดิ์ สหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นปรมาจารย์ก่อตั้งวัดฝ่าหวังสื้อ วัดซงหลินสื้อ และวิหารเชตวันฉือหางแห่งนิวยอร์ก

วันที่ ๒๑ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๙ เวลาบ่าย สมาชิกทั้งหมดของสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว พระอาจารย์และอุบาสกอุบาสิกาของวัดหลิงอิ่นสื้อ คณาจารย์และนักศึกษาทั้งหมดแห่งวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว ได้มีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา บูชาสักการะเพื่อรำลึกถึงพระเถระเหมี้ยวเฟิง ณ พระมหาอุโบสถของวัดหลิงอิ่นสื้อ ระลึกถึงความทรงจำที่พระเถระเหมี้ยวเฟิงมีปณิธานและการปฏิบัติในการผเยแพร่พระพุทธศาสนาในอเมริกา รำลึกคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องพระพุทธศาสนาและการพัฒนาบุคลากรทางพุทธศาสนา ขอภาวนาให้ท่านได้ไปจุติในขั้นสูงสุดแห่งแดนสุขาวดี จงไม่ละทิ้งปณิธานดั้งเดิม กลับมาสูติที่มนุษย์โลกเพื่อโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อไปเทอญ

 


พระอาจารย์กว่างอี้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ เป็นประธานพิธีจุดธูปบูชาสักการะ
พุทธบริษัทสี่ทั้งหลาย ร่วมพิธีบูชาสักการะฯ


รูปพระเถระเหมี้ยวเฟิง

839 人数