ข่าวสารล่าสุด

การเดินเท้าบิณฑบาตและกิจกรรมการกุศลที่เปี่ยมด้วยวาสนาและปัญญาของนครหางโจว—เมืองพุทธแห่งตะวันนออกเฉียงใต้ ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๙ ได้จัดขึ้นและสำเร็จลุล่วงด้วยความบริบูรณ์ 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๙ ตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๘ เดือน ๔ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวได้จัดกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ด้วยการเดินเท้าบิณฑบาตและกิจกรรมอันเปี่ยมด้วยวาสนาและปัญญา ของนครหางโจว—เมืองพุทธแห่งตะวันนออกเฉียงใต้ ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๙ พระอาจารย์และอุบาสกอุบาสิกาจากวัดวาอารามต่างๆในนครหางโจว วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว และวัดพุทธต่างๆในระดับเขต ระดับตำบลได้พากันร่วมกิจกรรมการกุศลอันเปี่ยมด้วยวาสนาและปัญญาในครั้งนี้

เวลา ๘ นาฬิกา ตอนเช้า ภายใต้การนำโดยพระอาจารย์กวงฉวน ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวและเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ขบวนเดินเท้าบิณฑบาตได้ตั้งต้นที่วัดเทียนจู๋ฝ่าสี่เจี่ยงสื้อ แล้วเริ่มออกเดินไปตามถนนเทียนจู๋ ระหว่างทางได้ผ่านวัดจงเทียนจู๋ฝ่าจิ้งฉานสื้อ วัดซันเทียนจู๋ฝ่าจิ้งเจี่ยงสื้อ เดินคดเคี้ยวเลี้ยวลด มาจนถึงวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยงตามถนนเทียนจู๋ต่างปีติยินดีและทำบุญตาม อัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

เวลา ๑๑ นาฬิกา ช่วงเช้า เมื่อขบวนเดินเท้าบิณฑบาตได้มาถึงวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้มีพิธีอำนวยพรทางพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า การเดินเท้าบิณฑบาตและกิจกรรมการกุศลอันเปี่ยมด้วยวาสนาและปัญญาแห่งนครหางโจว—เมืองพุทธแห่งตะวันออกเฉียงใต้ พุทธบริษัทสี่ทั้งหลายร่วมกันอธิษฐานขอให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข สังคมโลกสันติสุข จากนั้น ได้มีพิธีมอบเงินกุศลที่รับจากการทำบุญในการเดินบิณฑบาตครั้งนี้

การเดินเท้าบิณฑบาตและกิจกรรมการกุศลอันเปี่ยมด้วยวาสนาและปัญญาแห่งนครหางโจว—เมืองพุทธแห่งตะวันออกเฉียงไต้ มีจุดประสงค์เพื่อสิบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณความเมตตากรุณาช่วยเหลือชาวโลกของพระพุทธศาสนา สร้างแบรนด์การกุศลของพุทธศาสนาแห่งหางโจว อันมีแรงศรัทธาเป็นตัวช่วยค้ำจุน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเริมการพัฒนาความเจริญเติบโตของสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์การกุศลอันดีงามของพุทธศาสนาแห่งหางโจว

 สภาพในการเดินเท้าบิณฑบาตฯ


พิธีทางศาสนาในการอำนวยพรฯ


พระอาจารย์กวงฉวน ได้กล่าวปราศรัยในพิธีมอบเงินการกุศลฯ


พิธีมอบเงินการกุศลฯ

807 人数