ข่าวสารล่าสุด

เหล่าพระภิกษุชองวัดหลิงอิ่นสื้อเริ่มปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา(วัสสะ)ตั้งแต่วันนี้

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๙ (ตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๑๖ เดือน ๔ ) เวลาเช้า บรรดาเหล่าพระภิกษุทั้งหลายของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวได้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยประเพณีของพระพุทธศาสนา ได้มีพิธีธรรมสมาคมทางศาสนาเริ่มเข้าพรรษาที่พระมหาอุโบสถของวัดฯ

ตามวินัยของพระพุทธศาสนา ทุกๆปี ตามปฏิทินจีน ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน ๔ จนถึง วันที่ ๑๕ เดือน ๗ พระภิกษุทั้งหลายจะต้องเลือกที่จะอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งเป็นที่แน่นอน และพึงปฏิบัติธรรมด้วยความวิริยะอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา ๓ เดือนเต็มๆ ซึ่งโดยทั่วไป เรียกว่า เข้าพรรษา หรือการจำพรรษาในช่วงฤดูฝน ในช่วงระยะของวัสสะ(การจำพรรษา) พระภิกษุทั้งหลายของวัดหลิงอิ่นสื้อจะเจริญ พุทธาวตังสกมหาไวปุลยสูตร ทุกๆวัน เพื่ออุทิศบุญกุศลยังประโยชน์สุขให้แก่สองโลก อำนวยชัยให้สรรพสัตว์ในโลกปัจจุบันอายุ วรรณะเพิ่มพูน ปราศจากภยันตรายต่างๆ ด้วยความสิริมงคลเกษม อำนวยพรให้สรรพสัตว์ที่ล่วงลับไปแล้วได้ไปจุติในแดนสุขวาดี และสามารถบรรลุธรรมในที่สุด

 

788 人数