ข่าวสารล่าสุด

พระเถระกวงฉวน นำคณะสงฆ์และฆราวาสไปนมัสการพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่เกาะผู่โถวซาน

วันที่ ๘ กรกฎาคม ค.ศ.๒๐๑๙ (ปฏิทินจีนตรงกับวันที่ ๖ เดือน ๖) พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้นำคณะสงฆ์ที่จำวัดหลิงอิ่นสื้อ บรรดาจิตอาสาจากทีมจิตอาสาแห่งหวินหลิน วัดหลิงอิ่นสื้อ รวมทั้งอุบาสก อุบาสิกาที่มาจากนครหางโจว เมืองหนิงโป เมืองไถโจว เมืองจินฮว๋า รวมถึงจากมณฑลเจียงซู และนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมห้าร้อยกว่าคน เข้านมัสการสักการะที่เกาะผู่โถวซาน อันเป็นที่สถิตของพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ด้วยวิธีเดินสามก้าวก้มลงกราบบนพื้นหนึ่งครั้ง

เมื่อ ๘ นาฬิกา เวลาเช้า คณะมนัสการได้จุดธูปและตั้งต้นขบวนที่ซุ้มประตูเข้าเกาะผู่โถวซาน เดินสักการะโดยเลียบไปตามถนนโบราณอลังการ(ถนนเหมี้ยวจวงเอี๋ยนลู่) ค่อยๆ เดินกราบไหว้ไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่โบราณกาลเป็นต้นมา ถนนเหมี้ยวจวงเอี๋ยนลู่เป็นสันทางหลักในการเดินทางเข้าสักการะพรโพธิสัตว์กวนอินที่เกาะผู่โถวซาน ถนนสักการะโบราณสายนี้เริ่มต้นจากหัวถนนต่วนกูเต้า ผ่านวัดไป๋ฮว๋าอัน ศาลาเจิ้งชวี่ถิง วิหารไตรอริยะเจ้า(ซันเจิ้งถาง) เลียบถนนเคดเคี้ยวเลี้ยวลดขึ้นไปตามไหล่เขาไป๋ฮว๋าซาน มาถึงอารามวัดผู่จี้สื้อ ระยะทางทั้งสิ้นยาว ๓๘๐๐ เมตร ขบวนของคณะสักการะฯทอดยาวหลายร้อยเมตร การสักการะครั้งนี้ได้เป็นไปอย่างมีระเบียบและถูกต้องตามครรลองของพระพุทธศาสนา พุทธบริษัทสี่ทั้งหลายต่างสำรวมกายใจ ชาวบ้านในตลอดทางที่เดินผ่าน ล้วนสรรเสริญชื่นชมด้วยความปีติยินดี และศรัทธา คารวะ

เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและเพื่อให้งานบุญการสักการะครั้งนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ พระอาจารย์และอุบาสก อุบาสิกาจากวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้จัดเตรียมน้ำดื่มและยาป้องกันโรคลมแดดตามตลอดเส้นทางที่เดินสักการะให้เหมาะสมกับจำนวนผู้คนที่เข้าร่วมงานบุญนี้ ให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ทุกๆคนตลอดทาง ครั้นใกล้ถึงเวลา ๑๑ นาฬิกา ตอนเที่ยง ขบวนของคณะสักการะฯ ได้ทยอยมาถึงพระมหาอุโบสถต้าหยวนทงเตี้ยนของวัดผู่จี้สื้อ เสร็จแล้วร่วมกันภาวนาอธิษฐานและแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์โดยทั่ว การสักการะฯครั้งนี้เป็นอันเสร็จสิ้นบริบูรณ์


าบพื้นหนึ่งครั้งฯพระอาจารย์ และจิตอาสาทั้งหลายเป็นหลักประกันในการสนับสนุนแจกน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมขบวนการสักการะฯขบวนสักการะได้มาถึงพระมหาอุโบสถหยวนทงป่าวเตี้ยนของวัด
ผู่จี้สื้อ และภาวนาอธิษฐานพร้อมแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลฯ

1372 人数