ข่าวสารล่าสุด

เนื่องในวันคล้ายวันบรรลุมรรคผลของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวมีพิธีเจริญชัยมงคล

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ค.ศ.๒๐๑๙ (ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๑๙ เดือน ๖) เป็นวันคล้ายวันบรรลุมรรคผลของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ อันเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งยวดของพระพุทธศาสนาสายมหายาน ตอนเช้าตรู่ เวลา ๔.๔๕ นาฬิกา ทางวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวได้มีพิธีเจริญชัยมงคล ณ พระมหาอุโบสถของวัดฯ เพื่อระลึกและเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์บรรลุมรรคผล พุทธสาวกและพุทธบริษัทที่ร่วมพิธีทั้งหลาย พากันภาวนาขอให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง พุทธศาสนาเฟื่องฟู พระธรรมจงอยู่ค้ำฟ้า ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข

1434 人数