ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวมีพิธีสรณะคมน์ของพุทธศาสนิกชน มีการสมาทานศีลเพื่อประกาศตัวเป็นพุทธมากะ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๑๙ เดือน ๖) เป็นวันคล้ายวันบรรลุมรรคผลของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศมาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่ ตำหนักจื๋อจื่อถางของวัดหลิงอิ่นสื้อ โดยนิมนต์พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อเป็นประธานในพิธีไตรสรณะคมน์ มีการสมาทานศีลเพื่อประกาศตัวเป็นพุทธมากะ

ช่วงเช้า เวลา ๑๐ นาฬิกา พิธีไตรสรณะคมน์ ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้การนำของพระอาจารย์พิธีฯ ตัวแทนพุทธศาสนิกชนได้นิมนต์พระเถระกวงฉวน จากนั้น พระเถระกวงฉวนได้เทศนาธรรมด้วยความเมตตาแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่จะถวายตัวเป็นพุทธมากะ ได้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับสรณะคมน์ ความสำคัญของการประกาศตัวเป็นพุทธมากะโดยมีพระรัตนตรัย อันประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ เป็นต้น เมื่อใกล้จะเสร็จสิ้นพิธี พระเถระกวงฉวนยังได้เตือนทุกคนเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ได้รับไตรสรณะคมน์ประกาศตัวเป็นพุทธมากะแล้ว พึงหมั่นเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้การปรับสภาพจิตใจและร่างกายในชีวิตประจำวันและการทำงาน แบ่งปันผลดีของการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้กับคนรอบข้าง เพื่อให้มีคนมาเรียนรู้และปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นพระอาจารย์ฉางฝ่า ได้อธิบายพิธีกรรมของพระพุทธศาสนานิมนต์พระเถระกวงฉวนพระเถระกวงฉวน จุดธูปสักการะพระพุทธพระเถระกวงฉวนให้โอวาทแก่พุทธบริษัททั้งหลาย แล้วสมาทานไตรสรณะคมน์เต็มเปี่ยมด้วยธรรมปีติ

1463 人数