ข่าวสารล่าสุด

การประชุมฟอรั่มพระพุทธศาสนาสามประเทศ จีน-อเมริกา-แคนาดา มีขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ

ช่วงเช้าของวันที่ ๑๒ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๙ เวลาท้องถิ่นมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา การประชุมฟอรั่มพระพุทธศาสนาสามประเทศ จีน-อเมริกา-แคนาดา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ มีผู้แทนต่างๆจากวงการพระพุทธศาสนาจากสามประเทศ จีน-อเมริกา-แคนาดา รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากวงการต่างๆร่วมห้าร้อยท่านเข้าร่วมฟอรั่มในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน พระอาจารย์เอี่ยนเจี๋ย รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาจีน และ พระอาจารย์หมิงหวี้ ประธานสมาพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งสหรัฐอเมริกา พระอาจารย์ต๋าอี้ ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งแคนาดา ได้พากันกล่าวคำปราศรัยตามลำดับในพิธีเปิดครั้งนี้

การประชุมฟอรั่มพระพุทธศาสนาจีน-อเมริกา-แคนาดาครั้งนี้ หัวข้อหลักคือ”รู้แจ้งเห็นจริงในโลกมนุษย์ --จิตวิญญาณและบริบทในการปฏิบัติของเซน” ด้วยการจัดกิจกรรมหลากหลายต่างๆเช่น กิจกรรมวิชาการ วัฒนธรรม และดนตรี เป็นต้น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างวงการพระพุทธศาสนาของประเทศทั้งสาม ร่วมกันอธิบายและพัฒนาแนวความคิดของพระพุทธศาสนา เผยแพร่จิตวิญญาณของความเมตตา กรุณา เสมอภาค มัชฌิมาปฏิปทา และความปรองดองสมานฉันท์ของพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงพระพุทธศาสนาได้พยายามอย่างยิ่งยวดในการปกป้องความสันติสุขของโลกมนุษย์มีความปรารถนาดีในการแก้ไขความขัดแย้งต่างๆ ช่วยชำระขัดเกลาจิตใจของมวลมนุษย์ให้บริสุทธิ์ รวมทั้งเสริมสร้างชุมชนแห่งโชคชะตาของมนุษย์โลกร่วมกัน

การประชุมฟอรั่มในครั้งนี้ได้ต่อเนื่องจากการจัดประชุมฟอรั่มพระพุทธศาสนาสามประเทศจีน-อเมริกา-แคนาดา ครั้งแรกในปี ค.ศ.๒๐๑๗ ที่ประสพความสำเร็จ นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของการแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนาของจีน-อเมริกาและแคนาดา

หลังจากพิธีเปิดแล้ว ตัวแทนแขกผู้มีเกียรติได้พากันอภิปราย แลกเปลี่ยนในหัวข้อสำคัญๆ ต่างๆ อาทิเช่น “ภารกิจและความรับผิดชอบของพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างชุมชนแห่งโชคชะตาของมวลมนุษย์ ” “รู้แจ้งเห็นจริงในโลกมนุษย์ --จิตวิญญาณและบริบทในการปฏิบัติของเซน”“การส่งเสริม การเผยแพร่และการพัฒนาของพระพุทธศาสนา ”เป็นต้น โดยได้มีการอภิปรายรวมสามรอบด้วยกัน ท้ายสุด ตัวแทนวงการพระพุทธศาสนาของประเทศทั้งสามได้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ใน “ปฏิญญาว่าด้วยการประชุมฟอรั่มพระพุทธศาสนาของจีน-อเมริกา-แคนาดา สมัยที่ ๒”พิธีเปิดการประชุมฟอรั่มฯ


ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านต่างร่วมกันอธิษฐานภาวนาให้สังคมโลกเกิดสันติสุข


พระอาจารย์เอี่ยนเจี๋ย เป็นตัวแทนของวงการพระพุทธศาสนาจีน กล่าวคำปราศรัยฯ


พระอาจารย์หมิงหวี้ เป็นตัวแทนของวงการพระพุทธศาสนาแห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวคำปราศรัยฯ


พระอาจารย์ต๋าอี้ เป็นตัวแทนวงการพระพุทธศาสนาแห่งแคนาดา กล่าวคำปราศรัยฯ
สภาพงานในพิธีเปิดฯ


พระเถระผู้ใหญ่จากวงการพระพุทธศาสนาจากสามประเทศ
จีน-อเมริกา-แคนาดา และผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการต่างๆ
ได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก ณสำนักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติ

1559 人数