ข่าวสารล่าสุด

กิจกรรมวันเข้าพรรษา คณะสงฆ์วัดหลิงอิ่นซื่อ เมืองหางโจว ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 

เวลาเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ ๖ เดือนมิถุนายน คริสต์ศักราช ๒๐๒๐ (หรือวันที่ ๑๕ เดือน ๔ อธิกมาส ปีชวด ตามจันทรคติจีน) คณะสงฆ์วัดหลิงอิ่นซื่อ เมืองหางโจว ได้จัดพิธีเข้าพรรษามหายาน ภายในพระมหาวีระรัตนวิหาร หรือพระอุโบสถ ตามพระพุทธบัญญัติอันมีมาแต่เดิม

อาศัยความตามพระบรมพุทธานุญาตในพระวินัยปิฎก ให้เหล่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้กำหนดพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลา  ๓ เดือน เพื่อฝึกฝนและสำรวจตนเองด้วยการทำความเพียร โดยปกตินิยมเรียกว่า “การจำพรรษา” หรือ “การเข้าพรรษา” ตลอดระยะเวลาการเข้าพรรษานี้ คณะสงฆ์วัดหลิงอิ่นซื่อ จัดให้มีการสวดสาธยายพระสูตรมหายาน ชื่อ “มหาไวปุลยพุทธาวตังสกสูตร” ทุกวัน ด้วยบุญกุศลอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ย่อมยังให้ท่านทั้งหลายผู้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ดำรงตนตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ นิรันตรายสิริมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลาย ส่วนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ย่อมได้อุบัติในวิศุทธิภูมิแดนวิสุทธิ์ บรรลุถึงพระนิพพานโดยถ้วนทั่วทุกตัวคน

2.jpg

2043 人数