ข่าวสารล่าสุด

งานเฉลิมฉลองครบรอบวาระ ๑๐ ปี 
คณะศิลปะ วิทยาลัยพุทธศาสนศึกษา เมืองหางโจว

6374211874197032135842945.jpg

วันที ่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. ๒๐๒๐ ที่ผ ่านมา คณะศิลปะ วิทยาลัยพุทธศาสน ศึกษา เมืองหางโจว จัดพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครอบรอบวาระ ๑๐ ปี โดยมีแขกผู้มีเกียรติจาก แวดวงสังคมต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีกันเป็นจ านวนมาก 

微信图片_20201203105002.jpg

ในงานพิธีเปิด พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนได้ปรารภว่า “ให้สืบสานต่อยอดวัฒนธรรม อันดีงาม รังสรรค์สิ่งใหม่เพื่อการพัฒนาที่หยั่งยืน” โดยให้หลักการแห่งความหวัง ๓ ประการ แก่คณะศิลปะ วิทยาลัยพุทธศาสนศึกษา เมืองหางโจว ดังน

๑. มุ่งหวังให้คณะศิลปะ น าบรรยากาศทางศิลปวัฒนธรรมของเมืองหางโจวหรือ แม้แต่มณฑลเจ้อเจียง มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อเร่งพัฒนาประสิทธิภาพ ของสาขาวิชาศิลปะแขนงต่าง ๆ 

เมืองหางโจว เป็นเมืองมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที ่มีชื ่อเสียง เพราะมี ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ที่ถูกเล่าขานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนมีวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์สง่างามจากฉากทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและ ภูเขา วิถีชีวิตของผู้คนที ่เป็นมิต ร ป ระเพณีท้องถิ ่นงามสง ่า ท าให้บุคคลผู้มีชื ่อเสียงใ น ประวัติศาสตร์ต่างก็เดินทางมาเยือน ก่อก าเนิดบทกวีส าคัญ ๆ หลายต่อหลายบท โบราณสถาน ที ่มีชื ่อเสียง และศิลปะอันล้ าค ่า ดังนั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ควรปรับตัวเองให้เข้าถึง สภาพแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมที่เอื้ออ านวยเหล่านี้ ต้องน าสิ่งพิเศษที่เรามีอยู่แล้วนี้ออกมา ปรับใช้ให้คุ้มค่า 

๒. มุ่งหวังให้คณะศิลปะ น าเอาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนสอน มาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนศิลปะอย่าง เหมาะสม 

๑๐ ปีที ่ผ ่านมา วิทยาลัยพุทธศาสนศึกษา เมืองหางโจว ได้จัดให้มีความร ่วมมือด้าน การศึกษากับวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติจีน ตลอดจนวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกันของวิทยาลัยต่าง ๆ โดยเป็นการรวมตัวกันของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีใจรักในการ ส ่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนา จากทั้งสามรุ ่นสามช ่วงวัย ได้แก ่ผู้อาวุโส ผู้อยู ่ระดับวัย กลางคน และเยาวชนที่มีความสามารถในการรังสรรค์ศิลปะชั้นเลิศด้วยตนเอง คณะศิลปะต้อง ส ่งเสริมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายเหล ่านั้น ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย ่างเต็มที่ เพื ่อที ่จะได้ผลิตผลงานพุทธศิลป์จีนที ่งดงามออกสู ่สายตาประชาคมโลก เป็นเกียรติภูมิให้แก่ คณะฯ 

๓. มุ่งหวังให้คณะศิลปะ น าเอาอารมณ์ความรู้สึกทางศาสนาของผู้อาวุโสทั้งหลาย มาสืบสานต่อยอดพร้อมทั้งเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ และมุ่งมั่นยกระดับอารมณ์ความรู้สึก ทางศาสนาของพวกเราเอง 

 เมืองหางโจวตั้งอยู ่บนพื้นดินที ่อ ุดมสมบูรณ์ เป็นแดนอุบัติแห ่งศิลปะวิทย าก า ร นานาประการ เป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์ ก่อเกิดพระเกจิอาจารย์ พระนักวาดรูป อาทิเช่น พระอาจารย์เซน “จู๋ฉาน” ที ่เคยจาริกมายังเมืองหางโจวแล้วได้วาดรูปพระอาจารย์จี้กงที ่มี เสน ่ห์มากต ่อผู้ที ่พบเห็น พระธรรมาจารย์รั ่วเพียว ผู้ก ่อตั้งคนส าคัญของวิทยาลัยพุทธศาสน ศึกษาอู ่หลิน ตลอดชีวิตของท ่านเกินกว ่าครึ ่งนิยมวาดภาพดอกกล้วยไม้และต้นไผ่ เหลือเป็น มรดกผลงานชิ้นยอดไว้ให้อนุชนรุ ่นหลังเป็นจ านวนมาก พระมหาเถระหงอีออกบวช ณ หู ่เผ ่า รับศีล ณ หลิงหยิ่น จิตวิญญาณและแนวคิดของท่านมีอิทธิผลต่อวงการศิลปะ วงการการศึกษา  ตลอดจนวงการพุทธศาสนาของจีนเป็นอันมาก ทั้งยังเป็นแบบอย ่างทางการศึกษาเรียนรู้ของ สหายผู้รักการเรียนรู้ทั้งหลาย 

微信图片_20201203105033.jpg

 พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนชี้ให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา สิ่งที่กล่าวมา เสมอส าหรับคณะศิลปะ ก็คือ “หลักชัย” อันเป็นเป้าหมายส าคัญ อีกทั้ง “จุดเริ่มต้นใหม่” ของ เส้นทางมุ่งสู่อนาคต คณะศิลปะต้องน าเอา ๑๐ ปีที่ผ่านมานั้นพลิกสถานการณ์ให้ได้ รู้จักยืนอยู่ ได้ด้วยตนเองในสถานการณ์จริงต่าง ๆ มั่นคงในอุดมการณ์ ศึกษาและรวบรวมข้อดีข้อได้เปรียบ ทั้งหลาย สร้างนโยบายจัดการศึกษาที่ยืนหยัดบนความถูกต้อง ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมอันดี ในสถานศึกษา จัดสรรหาบุคลากรทางการศึกษาที่ดีเหมาะสมแก่องค์กร เป็นเสมือน “หน้าต่าง ที่ส าคัญของแนวคิดสังคมนิยมจีนแห่งยุคสมัยใหม่ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาให้เหมาะสม มาอย่างรอบด้าน” ให้กับมณฑลเจ้อเจียง ถือว่าเป็นการใช้สติปัญญาและการลงแรงเพื่ออุทิศตน ให้กับพระพุทธศาสนาประการหนึ่ง


2019 人数