ข่าวสารล่าสุด

งานสมาธ 7 วาระ ในฤดหนาว ประจําปชวด ของวดหลงหยนซอ เมองหงโจว จบบรบรณแลว

640-8.jpeg

วนท 22 เดอนธนวาคม ค.ศ.2020 ทผานมา ตรงกบวนท 8 เดอน 

ฤดหนาวตามปฏทนจันทรคตจีน วดหลงหยนซอ เมืองหงโจว จดใหมงาน 

เขาสมาธ 7 วาระ ในฤดหนาว ประจําปชวด บดนครบกาหนดออกจาก 

สมาธบรบรณแลวทง 7 วาระ โดยมพระธรรมาจารยทจําพรรษาอยในวด 

ราว 90 รป เขารบการฝกปฏบตและสอบอารมณ พรอมทงปฏญาณตน “ 

เรยนรสมมตสจจะเพอขามพนสงสารวฏ”

640.jpeg

วดหลงหยนซอ เมองหงโจว ไดจัดใหมงานเขาสมาธ 7 วาระ ในฤด 

หนาว ประจําปชวด ตงแตวนท 16 เดอนธนวาคม ปค.ศ. 2020 พระธร 

รมาจารยทจําพรรษาอยในวดราว 90 กวารป เดนเขาสหอสมาธ เพอเขา 

รวมการปฏบตสมาธ 7 วาระ ในระหวางการฝกนน จะมพระอาจารย 

ประจําชนเรยนแตละทานเวยนกนมาแสดงพระธรรมเทศนาใหกบทกคน 

เพอสงเสรมใหผปฏบตมงมนทจะฝกฝน เรยนรและขจัดอปสรรคตาง ๆ 

ในการปฏบต ตลอดจนเพอใหบรรลผลตามสมควรแกตน

เมอเสรจพธออกจากสมาธ 7 วาระแลว นกปฏบตทกทานกจะเวยน 

กนเขาไปอธบายประสบการณใหทานเจ้าอาวาสและพระอาจารยรบฟง 

อกครง พรอมทงปฏญาณตน “เรยนรสมมุตสจจะเพอขามพนสงสารวฏ” ( 

ขาพเจ้าตงจิตอธษฐานถงปรากฏการณภายนอกทงหลายทไดประสบพบ 

เจอมานน ไมวาจะเปนการเกดกด ความตายกชาง ทงหมดขาพเจาจกตง

จิตตงใจพจารณาสงสารวฏโดยแยบคาย) ถอวาการเขารวมปฏบตสมาธ 

7 วาระ ในฤดหนาว เปนอนเสรจพธโดยสมบรณ ซงในแตละป วด 

หลงหยนซอจะจัดพธนเพยงแคครงเดยวเทานน

วดหลงหยนซอ เมองหงโจว เปนวดเกาแกของพทธศาสนานกายเซน 

(ธยาน) ทมประวตศาสตรยาวนานนบพนป มงมนเผยแผพระธรรมทยง 

ใหญตามจารตนกายเซนทสบทอดมากจากยอดเขาเสาซอ (วดเสาหลน) 

ตามสายธารธรรมเฉาซทไมขาดสาย ภายในหอสมาธรกษาพทธระเบยบ 

ตามจารตโบราณ ปฏบตสมาธตรงเวลา ครบ 7 วาระในทกฤดหนาว 

เคารพและนาพระธรรมมาปฏบต รกษากฏระเบยบเครงครด เพอสราง 

เสรมบรรยากาศใหเหมาะสมกบเปนทปฏบตธรรมอยางแทจรง ดวย 

การนาเอาคาสอนมาประดบไวในจิตตน เพอใหอนชนรนหลงไดสมผสกบ 

จารตแหงพระบรพาจารยนกายเซนทสบทอดกนมาตงแตครง 

โบราณกาล 

หมายเหตสมาธ 7 วาระเปนวธปฏบตสมาธทสาคญยงของพทธศาสนานกายเซน 

นยมจัดขนในชวงฤดหนาว ใน 1 วาระคอ 1 สปดาห (7 วน) ใชเวลารวมทง 

สน 49 วน ทก 1 วาระ เราเรยกวา “เขา 7” เมื˜อครบกาหนดกจะเรยกวา “ 

ออก 7” ซงในแตละสนามฝกกจะมีระเบยบพธกรรมตลอดจนกฏระเบยบ 

ตาง ๆ ทเครงครด สามารถสมาทานเพยง 7 วนกได หรอ 49 วนกได


1606 人数