ข่าวสารล่าสุด

คาอวยพรปใหม ค.ศ. 2021 ของพระมหาเถระกวงเฉวยน

WechatIMG2.jpeg

ในวาระดถป ค.ศ. 2021 ซงกาลงมาเยอนน เปนปใหมอกปหนงทมอบ 

ความหวงใหม และจะเตมเตมพลงงานใหกบชวตของพวกเราทกคน

อาตมภาพพระกวงเฉวยนแหงวดหลงหยนซอ เมืองหงโจว ขอเปน 

ตวแทนจากทกภาคสวนภายในวด ขออานวยพรใหทกทานมสตปญญาท 

เฉยบแหลม สามารถใชสตปญญานนแกไขปญหากจการงานตาง ๆ ให 

ราบรนอยเสมอ กบขอใหทกคนภายในครอบครวสขสนต คดสงใดกให 

สมหวงสมปรารถนาทกประการ มความสขอยเสมอตลอดหนงปนและ 

ตลอดไป

ปใหมน พวกเราทกคนกาลงเผชญหนากบปจจัยทแสดงใหเหนถงความ 

ไมมนคงตาง ๆ เปนจํานวนมาก แตทวาสงเหลานนกไดมอบโอกาสทดให 

กบพวกเราดวยเชนกน สงทพวกเราตองทาในปใหมนคอการรเรม 

แสวงหาความกาวหนาอยางจรงจัง สตอไปโดยไมหยดพก เพอใหบรรล 

ผลสาเรจดงทหวงไวใหไดมากยงขน

ขออานวยพรใหทกทาน ประสบความสาเรจในหนาทการงานของแตละ 

ทาน โดยใหยดถอคตทวา “รกงานศรทธาวชาชพ” “ซอสตย จรงใจ รกษา 

ความเชอมน” อกทงตองรจักนาเอากรณาและปญญาทมในตนมาปรบใช 

เพอสรางสงคมทสงบสขนาอย ดวยการอทศแรงกายและกาลงสต 

ปญญารบใชสงคม

ดงนนขอใหพวกเราหมายมนปนมอ รวมกนเปนหนงเดยวเพอตอนรบการ 

มาเยอนของป ค.ศ. 2021 ขอใหพวกเรารวมกนอธษฐานโดยพรอมเพรยง 

กนวา “ขอใหดวงตะวนแหงพระพทธองคจงรงโรจน พระสทธรรมจงดารง 

อยนาน โรคภยรายสลายหายไป ขอความเปนมงคล แลศานตสขจง 

บงเกด ขอใหประเทศชาตจงรงเรองไพบลย และขอใหโลกนสงบสขสถต 

สถาพร


1063 人数