ข่าวสารล่าสุด

โจกแปดแหงเดอนสบสอง (ลาปาโจว)แหงวดหลงหยนซอเมองหงโจวเรมปรงแลวเมอเชาตรของวนน พรอมสงมอบโจก ทงหมดใหกบมหาชน

6374633290953626418399512[1].jpg
อาจเปนไปไดวาไมมเมองใดในแผนดนจนททาไดเฉกเชนเดยวกบเมองหงโจวน เพราะการทาโจกลาปาทตองใช ระยะเวลายาวนานเชนนนน จาเปนตองใชกาลงใจและกาลงสตปญญาของชาวเมองหงโจวเปนจานวนมากเพอเลยงปากทอง

เวลาเที่ยงคืนของวันที่ ๑๓ เดือนมกราคม ปี ค.ศ. ๒๐๒๑ (วันชิวอิกหรือวันแรกของเดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติ จน ปชวด)วดหลงหยนซอเมองหงโจวไดเรมตมโจกลาปา ชวงเชาเวลา ๐๗.๑๕ น. ทางวดจดใหมพธเปดชาระมณฑลเพอ

6374633319342556277003346[1].jpg

เวลา ๐๘.๓๐ น.วดหลงหยนซอเมองหงโจวเรมตนสงมอบโจกลาปาชดแรกนใหกบชาวเมองผเปนแขกผมเกยรต ของวดดวยการจดสงผานรถไปรษณยแหงชาตจน สาขาเมองหงโจว สงมอบโจกนไปยง ๑๗ ชมชมในเขตเมองหงโจว

6374633312994905127078327[1].jpg

เวลา ๐๙.๓๐ น.ผอาวโสจากคณะผอยอาศยในชมชนซอยเสยวองถนนเสยวอง เขตซางเฉง เมองหงโจวได

6374633328554372454979178[1].jpg

ไปรษณีย์แห่งชาติจีน สาขาเมืองหังโจวจัดส่งรถขนโจ๊ก ๖ คันรถ ในทุกวัน เพื่อส่งมอบโจ๊กให้กับมหาชนถึงในเขต ตาง ๆ นบตงแตวนชวอก(วนแรก)ของเดอน ๑๒ จนถงชวงสายของวนท ๘ เดอน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติจีน ทุกวันวัดห

6374633336187465867199095[1].jpg
สมาคมสร้างคุณค่าเพื่อสาธารณประโยชน์เมฆวนาแห่งเมืองหังโจว ร่วมกับทีมอาสาสมัครร่วมแรงร่วมใจกันจัดส่ง โจกลาปาทอน ๆ น ใหกบไซตงานโครงการกอสรางขนาดใหญทสาคญตาง ๆ ทางรถไฟซปเปอรไฮเวย สถานขนสง


ความตงใจอนดในการทาโจกลาปาหนงชามนน ทางวดไดทาออกมาดวยใจเพอใหทกคนมความสขไดสรางความ กระตือรือร้นให้กับผู้คนทมชอเสยงจานวนมาก ทงในระดบหนวยงานและองคกรตางกรวมมอรวมใจกนผลกดนโครงการท ยงใหญใหเกดขนมาได นอกจากนยงไดรบการชวยเหลอเปนอยางดจากกลมอาสาสมครทกรณาชวยสงมอบโจกลาปา ซง การขนสงโจกลาปาในเทศกาลน ยงไดรบการสนบสนนเป็นอย่างดีจากไปรษณีย์แห่งชาติจีน สาขาเมืองหังโจว ที่คอยน า

6374633364910236314504218[1].jpg

ในระวางเทศกาลลาปาวดหลงหยนซอเขมงวดกวดขนและควบคมดแลการแพรระบาดของเชอไวรสเป็ นอย่างดี  ตลอดกระบวนการผลตและการขนสงโจกลาปา สาหรบพนกงานผเขารวมการผลตโจกลาปานน ตางตองเขารวม1009 人数