ข่าวสารล่าสุด

ร้อยเรียงปณิธานบำเพ็ญพร้อมเพรียง
คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาหลัก 5 ศาสนาแห่งมณฑลเจ้อเจียง 
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลพุทธประสูติโดยพร้อมเพรียงกัน

微信图片_20210520151325.jpg
วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ปีค.ศ.2021 (วันที่ 8 เดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติจีน) คุณจงซินจาง รอง ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการศาสนาและชนชาติมณฑลเจ้อเจียง พร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติ หน้าที่ทางศาสนาต่าง ๆ ในระดับมณฑล เดินทางมาเยือนวัดหลิงหยิ่นซื่อ เพื่อรวมเฉลิมฉลองใน เทศกาลพุทธประสูติ (เทศกาลสรงน้ำองค์พระพุทธ)

微信图片_20210520150637.jpg

คุณจงซินจางเป็นตัวแทนคณะกรรมการศาสนาและชนชาติระดับมณฑลกล่าวคำปราศรัยและแสดง ความยินดีกับวงการพุทธศาสนามณฑลเจ้อเจียงเนื่องในวันเทศกาล ในระหว่างการเยี่ยมชม คณะผู้ ปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาต่างๆ ได้ร่วมสังเกตการณ์ในพิธีสรงน้ำองค์พระพุทธ และเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยตนเอง พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี ขอพรพระเพื่อให้เกิดศานติสุขร่วมกัน ลำดับต่อมาได้เข้า ร่วมกิจกรรมในสมาคมชา ทุกท่านได้ใช้ประสบการณ์ร่วมกันท่ามกลางวัฒนธรรมชาของพุทธศาสนา แบบเซน แลกเปลี่ยนคุณลักษณะพิเศษที่มีในศาสนาของตนๆ ในเรื่องประสบการณ์และการรับรู้ที่ได้ การปฏิบัติ ทุกท่านออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย กล่าวแสดงความยินดีในความหมาย อันลึกซึ้งกว้างขวางของเทศกาลสำคัญของแต่ละศาสนาร่วมกัน ต่างก็ชื่นชมเคารพเข้าใจซึ่งกันและกัน  อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนและยอมรับในความแตกต่างทางศาสนา ภายใต้บรรยากาศความเป็นพหุนิยม ทางศาสนา ส่งเสริมให้แต่ละศาสนาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ด้วยวิธีการแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่างตามที่เป็นจริงสัมฤทธิ์ผล เป็นการยึดมั่นในทางปฏิบัติอย่างมีชีวิตชีวาด้านศาสนาของ ประเทศจีนภายใต้วัฒนธรรมจีน และเสริมสร้างสามัคคีธรรมด้านความสัมพันธ์ทางศาสนาด้วยการ เคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ ถึงแม้ว่าแต่ละศาสนาจะมีหลักธรรมและเนื้อหาคำสอนตลอดจนกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่แตกต่างกัน แต่ทว่าจุดมุ่งหมายนั้นยังคงสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียว คือต่างต้องช่วยกันดูแล ฟื้นฟูความเจริญของชนชาติจีนและการพัฒนาของประเทศชาติบ้านเมือง ร่วมกันเป็นหน้าต่างที่สำคัญ ให้กับเจ้อเจียง เสริมสร้างสามัคคีธรรมและเป็นมณฑลต้นแบบแห่งความมั่งคั่งให้ปรากฏขึ้นเป็น คุณูปการที่ยิ่งใหญ

微信图片_20210520150630.jpg
ตั้งแต่ปีค.ศ. 2018 เป็นต้นมา ความคิดริเริ่มในการพัฒนาได้ถูกกระตุ้นโดยหน่วยแนวร่วมรบ คณะกรรมการระดับมณฑล คณะกรรมการศาสนาและชนชาติระดับมณฑล และคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทางศาสนาระดับมณฑลต่างๆ ทำให้วงการศาสนาระดับมณฑลเจ้อเจียงเป็นรูปเป็นร่างยิ่งขึ้นและเป็น ประเพณีของคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาต่างๆ ต้องร่วมกันปรึกษาหารือหรือร่วมกันยินดีใน เทศกาลของศาสนาหลัก หลังจากนั้นเป็นต้นมา คณะกรรมการศาสนาและชนชาติระดับมณฑลได้สืบ สานและรักษากิจกรรมประเภทนี้ไว้เรื่อยมา มุ่งเน้นศาสนาภายใต้วัฒนธรรมจีนด้วยความมุ่งมั่นและ ลงมือทำอย่างจริงจัง ส่งเสริมการปรองดองทางศาสนาทุกมณฑล เพื่อร่วมสร้างสามัคคีธรรมภายใน สังคม

微信图片_20210520150622.jpg
ในวันที่ 8 เดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติจีนของทุกปี เป็นวันสำคัญของโลกพระพุทธศาสนาที่ควรรำลึก เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระศากยมุนีพุทธเจ้า เรานิยมเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลสรงน้ำองค์ พระพุทธ การสรงน้ำพระพุทธไม่เพียงจะได้ระลึกถึงพระพุทธองค์ด้วยความซาบซึ้งในพุทธคุณเท่านั้น  แต่ยังเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมคือพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และงดงาม ชำระล้างกิเลสที่สกปรกภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปอีกด้วย

微信图片_20210520150611.jpg


688 人数