ข่าวสารล่าสุด

คณะสงฆ์วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว ร่วมกันจัดพิธีเข้าพรรษาเช้าวันน

微信图片_20210526162044.jpg

รักษาพุทธบัญญัติด้วยความเคารพ บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมวิถี ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2021 (ตรงกับวันที่ 15 เดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติ) วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหาง โจว เป็นวัดที่เคร่งครัดในพุทธบัญญัติ จึงจัดให้มีพิธีเข้าพรรษาที่ถูกต้องตรงตามพระวินัยบัญญัติ ณ พระมหาวีระรัตนวิหาร (พระอุโบสถ) เริ่มต้นแล้วอย่างเป็นทางการโดยมีกำหนดการเข้าพรรษาเป็น ระยะเวลา 3 เดือน

微信图片_20210526162019.jpg

ในระหว่างการเข้าพรรษา คณะสงฆ์วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว ได้จัดให้มีพิธีสวดสาธยาย คัมภีร์มหาไวปุลยพุทธาวตัมสกสูตรในทุกวัน เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่สรรพชีวิตทั้งในโลกนี้และปรโลก กล่าวคือให้ผู้ยังอยู่บังเกิดสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลด้วยบุญปัญญา พ้นเคราะห์พ้นโศกอายุยืนวัฒนะ และ ให้ผู้จากไปได้อุบัติในแดนบริสุทธิ์คือสุขาวดีพุทธเกษตร ข้ามพ้นวงจรทุกข์

微信图片_20210526162025.jpg

ในสมัยโบราณประเทศอินเดียมีฤดูฝนยาวนานถึง 3 เดือน สำหรับช่วงระยะเวลานี้เป็นเวลาที่ ต้นไม้ใบหญ้าได้ผลิใบเติบโต สัตว์เล็กเช่นหนอนมดนิยมสืบพันธุ์เป็นจำนวนมาก หากสัญจรออกไป ภายนอกเกรงว่าจะเผลอเหยียบ ทำลายสิ่งมีชีวิตต่างๆ ให้บาดเจ็บได้ และเป็นสิ่งที่ชาวโลกติเตียน ด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงบัญญัติให้เป็นช่วงเวลาแห่งการจำพรรษา ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน 4 ถึงวันที่ 15 เดือน 7 ในช่วงเวลานี้ เป็นการห้ามมิให้นักบวชเดินทางสัญจร แต่ให้รวมตัวกันจำพรรษา ณ ที่ใดที่ หนึ่งเพื่อบำเพ็ญธรรมด้วยความเพียรพยายาม จึงเรียกว่าการ “อาศัยอยู่อย่างสงบ” ซึ่งก็คือการจำ พรรษานั้นเอง

微信图片_20210526162039.jpg

วันแรกของการจำพรรษาเราเรียกว่า “การเข้าพรรษา” วันสุดท้ายครบถ้วน 3 เดือนเราเรียกว่า “การออกพรรษา” เนื่องจากคณะสงฆ์ได้บำเพ็ญธรรมด้วยความเพียรพยายาม ประกอบด้วยการ กระทำที่บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ บางท่านก็ได้บรรลุมรรคผลสำเร็จอริยะ พระพุทธเจ้าทั้งสิบทิศย่อมมี จิตยินดีอนุโมทนา ดังนั้นวันที่จำพรรษาครบถ้วนบริบูรณ์ เราจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันพุทธะยินดี”

微信图片_20210526162049.jpg

สำหรับคณะสงฆ์แล้วการเข้าพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเต็มไปด้วยความหมายที่ ลึกซึ้งประกอบด้วยบุญกุศลอาทิเช่น การได้สำรวจตรวจสอบในการปฏิบัติของตนเอง การรักษาชีวิต ของผู้อื่น การปกป้องความเชื่อด้วยการประพฤติตามอย่างเคร่งครัด และการพิทักษ์พุทธวิถีให้ดำรง อยู่สืบไป

微信图片_20210526161952.jpg634 人数