ข่าวสารล่าสุด

พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนได้แบ่งปันความรู้ในหัวข้อเรื่อง
“การบริหารวัดภายใต้การคิดเชิงวิเคราะห์ดิจิทัล”
ณ คณะพุทธศาสตร์ มณฑลเจ้อเจียง

微信图片_20210628105511.jpg

วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พระธรรมจารย์กวงเฉวียน เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว เข้าร่วมพิธีจบหลักสูตรอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการศึกษาพุทธศาสนา มณฑลเจ้ อเจียง ที่สับเปลี่ยนกันมาอบรมอยู่เสมอ พร้อมกันนี้ท่านยังได้แบ่งปันความรู้ให้กับนักเรียนจำนวนมาก  ในห้อข้อเรื่อง “การบริหารวัดภายใต้การคิดเชิงวิเคราะห์ดิจิทัล” โดยมีคุณโหลวเจี้ยนเทา  ผู้อำนวยการกลุ่มหนึ่งคณะกรรมการศาสนาและชนชาติมณฑลเจ้อเจียง คุณฟ่านหยินจวิน รัฐมนตรี ช่วยว่าการหน่วยรบร่วมกันระดับเขตเฟิ่งฮว่า และอธิบดีกรมการศาสนาและชนชาติระดับเขต พระ ธรรมาจารย์อี๋จ้าง ประธานพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียง คุณจินซิ่งเสียง หัวหน้าเลขาธิการพุทธสมาคม จีนระดับมณฑล เข้าร่วมพิธีจบหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย

微信图片_20210628105520.jpg

ในบรรยายพระธรรมาจารย์กวงเฉวียนกล่าวว่า “การเสริมสร้างความตระหนักรู้และความคิด เชิงวิเคราะห์ในการจัดการดิจิทัล เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นและหลักประกันสำหรับการเสริมพลังดิจิทัล ให้กับพุทธศาสนา สำหรับพุทธศาสนาแล้วย่อมให้ความสำคัญกับการใช้ความคิดวิเคราะห์แบบดิจิทัล เพื่อทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเริ่มจากการให้นิยามของพระพุทธศาสนาแบบ ดิจิทัล และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับว่าด้วยการวางโครงสร้างในระดับสูงสุดและระดับพื้นฐานอย่าง เต็มที่ทั้งสองทาง เริ่มตั้งแต่ในระดับหมู่คณะ สถานที่จัดกิจกรรม การขับเคลื่อนของโรงเรียนและวิทยาลัยพุทธศาสนา ตามแต่ลักษณะจำเพาะและพิเศษที่มีอยู่ในตนเอง เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม และ กำหนดการวางแผนเพื่อการพัฒนา ผ่านการวิเคราะห์การจัดการข้อมูล ทุกปัญหาที่ปรากฏขึ้น เมื่อถูก ค้นพบจะถูกจัดการบนเส้นทางการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาด บูรณาการอย่างแข็งขันให้เข้ากับระบบ การจัดการดิจิทัลในเมือง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมทั้งส่งเสริม “พลังดิจิทัลให้กับพุทธศาสนา” เป็น ประโยชน์ต่อการบริหารงานทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และเป็นการส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงใน พุทธศาสนาไปสู่รูปแบบที่ทันสมัยอย่างจริงจัง

微信图片_20210628105529.png

พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนเน้นย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลนี้ เป็นแนวโน้มการ พัฒนาของสังคมในอนาคต ทั้งยังเป็นดาบสองคมอีกด้วย ไม่ว่าดาบนี้จะให้คุณหรือให้โทษ ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับผู้ที่ถือดาบทั้งสิ้น การจะใช้เครื่องนี้ในการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ได้ อย่างไรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายบ้านเมืองต้องเสริมสร้างการตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูล และยึดมั่น หลักจริยธรรมขั้นพื้นฐาน ส่วนการจะใช้หลักจริยธรรมขั้นพื้นฐานมารักษาความมั่นคงในยุคข้อมูลได้ อย่างไรนั้น ก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากพุทธศาสนาในด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมดนี้เป็นคุณูปการต่อวัฒนธรรมพุทธศาสนา ก่อให้เกิดจริยธรรมเชิง พุทธศาสนาขึ้นมา เพื่อมุ่งเน้นนำพาวิทยาศาสตร์ไปสู่ทางที่ด548 人数