ข่าวสารล่าสุด

พระมหาเถระกวงเฉวียน เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว 
นำคณะมหาชนจาริกแสวงบุญ ณ โพธิมณฑลสถานเขาผู่โถวซาน 
อันเป็นที่ประทับของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์กวนอิม)

微信图片_20210716163736.jpg

ันที่ 15 เดือนกรกฎาคม ปีค.ศ. 2021 ตรงกับวันที่ 6 เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติจีน  พระมหาเถระกวงเฉวียน เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว นำคณะพระธรรมาจารย์ภายใน วัดหลิงหยิ่นซื่อ พร้อมทั้งคณะคฤหัสถ์ จาริกแสวงบุญด้วยการกราบนมัสการ “เดินสามเก้ากราบหนึ่ง กราบ” เพื่อไปนมัสการพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ณ พุทธคีรีประจำพระองค์ เขา “ผู่ โถวซาน”

微信图片_20210716163742.jpg

ในเวลาเช้า 8.00 น. คณะผู้จาริกแสวงบุญเข้าแถวพร้อมเพรียงกันภายใต้การนำนมัสการโดย พระมหาเถระกวงเฉวียน เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว เริ่มพิธีถวายเครื่องสักการะ ณ  ประตูหิน ท่าเรือเขาผู่โถวซาน จากนั้นจึงเดินจาริกแสดงบุญบนเส้นทางแสวงบุญยุคโบราณตามถนน เมี่ยวจวงเหยียนลู่ ด้วยการกราบอย่างนอบน้อม

微信图片_20210716163713.jpg

ับตั้งแต่โบราณกาลสืบมา ถนนเมี่ยวจวงเหยียนลู่คือเส้นทางจาริกแสวงบุญที่สำคัญของเขาผู่ โถวซานซึ่งเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ นิยมเริ่มต้นเส้นทางจาริกแสวงบุญจากโขดหินต่วนกูเต้าโถว  ผ่านอารามไป๋ฮว่าอัน ศาลาเจิ้งชวี่ทิง หอซานเซิ่งถัง ไปตามทาลาดชันและคดเคี้ยวของเขาไป๋ฮว่าซาน  จนถึงวัดผู่จี้ซื่อ รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 3,800 เมตร

微信图片_20210716163731.jpg

ในช่วงกลางฤดูร้อนของเขาผู่โถวซาน พระอาทิตย์จะส่องแสงสดใส อากาศกำลังร้อนได้ที่ เมื่อ คณะผู้จาริกแสวงบุญทุกคนได้ ยินเสียงระฆังอันไพเราะชัดเจนซึ่งอยู่บนมือพระอาจารย์แล้ว ก็พร้อมใจกันเดินก้าวที่หนึ่งจนถึงก้าวที่สามแล้วกราบลงบนพื้น ด้วยความศรัทธาที่มั่นคงและพลังปณิธานอันแรง กล้าที่ เปี่ยมล้ นอยู่ในจิตใจ หมายมุ่งบรรลุความมีเมตตากรุณาและปัญญาญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดแบบ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ จึงก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความเพียรอย่างไม่ลดละ

微信图片_20210716163725.jpg

แถวของคณะผู้จาริกแสวงบุญยาวไปไกลนับร้อยเมตร ในระหว่างทางเป็นที่สนใจของ นักท่องเที่ยวบางท่านก็แค่อยากรู้อยากเห็น และบางท่านก็รู้สึกประทับใจกับสิ่งที่พบเห็น จึงยืนมอง อย่างสงบด้วยความเคารพ มีคนจำนวนมากยืนมองและไม่ก้าวไปไหน ไม่มีผู้ใดเลยที่ไม่ประทับใจกับ สิ่งที่ ได้ พบเห็น นอกจากนี้ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ตั้งความปรารถนาว่า จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ คณะผู้จาริกแสวงบุญ มหาชนพากันอนุโมทนาบุญกุศลอันประเสริฐที่ทุกคนได้ สร้างร่วมกัน

微信图片_20210716163719.jpg

แถวของคณะผู้จาริกแสวงบุญยาวไปไกลนับร้อยเมตร ในระหว่างทางเป็นที่สนใจของ นักท่องเที่ยวบางท่านก็แค่อยากรู้อยากเห็น และบางท่านก็รู้สึกประทับใจกับสิ่งที่พบเห็น จึงยืนมอง อย่างสงบด้วยความเคารพ มีคนจำนวนมากยืนมองและไม่ก้าวไปไหน ไม่มีผู้ใดเลยที่ไม่ประทับใจกับ สิ่งที่ ได้ พบเห็น นอกจากนี้ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ตั้งความปรารถนาว่า จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ คณะผู้จาริกแสวงบุญ มหาชนพากันอนุโมทนาบุญกุศลอันประเสริฐที่ทุกคนได้ สร้างร่วมกัน

微信图片_20210716163708.jpg

เวลา 11 นาฬิกาอันเป็นเวลาใกล้เที่ยง คณะผู้จาริกแสวงบุญทยอยเดินทางมาถึงวัดผู่จี้ซื่ออย่าง ไม่ขาดสาย เมื่อเข้าไปภายในรัตนวิหารแห่งอภิญญาบริบูรณ์ของวัดผู่จี้ซื่อซึ่งเป็นที่ ประทับของพระอว โลกิเตศวรแล้ว ความเหนื่อยหล้าทั่วร่างกายและเหงื่อเต็มใบหน้ากลับสลายหลายสูญไปในขณะนั้นเอง บังเกิดเป็นความยินดีในธรรมอันลึกซึ้งและความเย็นสงบที่ใสสะอาดอันไม่มีสิ่งใดจะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว  น้ำตาของผู้คนจำนวนมากได้ไหลออกมาเป็นสายธารของความปีติปราโมทย์ นับเป็นที่น่าอัศจรรย์ อย่างยิ่ง

คณะผู้จาริกแสวงบุญทั้งหมดร่วมกันตั้งจิตอุทิศบุญกุศลเพื่อสรรพสัตว์ ภายใต้สายพระเนตรอัน เต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ มุ่งหวังอย่างตั้งตารอคอยว่าปีหน้าจะได้ กลับมาจาริกแสวงบุญอีกครั้ง จึงตั้งปณิธานอีกว่าเมื่อสิ้นอัตภาพที่เป็นอยู่นี้เมื่อใด ขอจงได้ไปอุบัติใน สุขาวดีพุทธเกษตร ได้รับมอบคำสอนโดยตรงจากพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ สดับฟังเสียงธรรม แห่งเมตตากรุณาแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งโดยพร้อมเพรียงกัน


539 人数