ข่าวสารล่าสุด

เสร็จส้ินพิธีปิดงานนิทรรศการกลุ่มองค์กรสาธารณกุศลเมฆวนา ลิปิศิลป์จิตรกรรมจีนครั้งที่ 5

640.jpeg

วันที่ 17 เดือนสิงหาคม เป็นช่วงระยะเวลาทั้งสิ้น 11 วันของ “งานตรา ประทับแห่งดวงจันทร์พันสายน้ํา ม้วนภาพวาดแห่งช่วงเวลาศตวรรษ นิทรรศการ กลุ่มองค์กรสาธารณกุศลเมฆวนา ลิปิศิลป์จิตรกรรมจีนครั้งที่ 5” เสร็จสิ้นพิธีปิด กิจกรรมแล้วโดยสมบูรณ์ การจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ

องค์กรต่างๆ อาทิเช่นวัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจว สถาบันการศึกษาเมฆวนาแห่ง เมืองเจ้อเจียง (ผู้เป็นประธานในการจัดงาน) ศูนย์กิจกรรมกลุ่มทหารผ่านศึกแห่ง เมืองเจ้อเจียง สถาบันภาพวาดต้าหมิง สถาบันภาพวาดและการเขียนลายมือแบบจีน ตามถนนต่างๆ ในเมืองหังโจว หอสมุดเมืองหังโจว สาขาพุทธศาสนศึกษา รวมทั้ง

วิทยาลัยพุทธศาสนศึกษาเมืองหัวโจว เป็นต้น

640-1.jpeg

การร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการกลุ่มภาพวาดและการเขียนลายมือแบบจีนใน ครั้งนี้ เป็นการนําเอาผลงานของบุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้มีความรักและความชื่นชอบใน การวาดภาพและการเขียนลายมือแบบจีน จากวงการพระพุทธศาสนาเมืองหังโจว ตลอดจนวงการต่างๆ ในสังคม ออกมาจัดแสดงมากกว่า 240 ภาพ บางภาพมีภูเขา และสายธารน้ําไหลที่ซ่อนเร้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดอันลึกซึ้ง โด่ดเด่นในการใช้ พู่กันวาดทุกเส้นขนอย่างพิถีพิถันและประณีต บางลายมือก็มีวิธีการเขียนที่น่า อัศจรรย์พันลึก ตราประทับหินล้ําค่าดังทองคําแกะสลักลายอักษรจ้วน ต่างก็มี ลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไป และนํามาซึ่งความเพลิดเพลินในการบ่มเพาะ ความรู้ เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งศิลปะการวาดภาพและการเขียนลายมือ

แบบจีน ให้กับผู้ร่วมเข้าชมอีกครั้งหนึ่ง

640-2.jpeg

ในระหว่างการจัดแสดงนั้น สถาบันการศึกษาเมฆวนาได้ทําตามวัตถุประสงค์ ของผู้รังสรรค์ผลงาน ด้วยการช่วยส่งเสริมให้ผู้ชมนิทรรศการได้ผูกบุญสัมพันธ์กับ ศิลปินและผลงาน ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาด และต่อเนื่องด้วยพายุ ฝนโหมกระหน่ํา แต่ก็ยังมีผู้คนจํานวนไม่น้อยที่มีใจรักในศิลปินเดินทางมาผูกบุญ สัมพันธ์กับชิ้นงานด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธา การจัดนิทรรศการกลุ่มร่วมกันในครั้งนี้ มี ผลงานสําหรับผูกบุญสัมพันธ์ (จัดจําหน่าย) กว่า 80 ภาพ รายได้จากการผูกบุญ สัมพันธ์เป็นจํานวนเงินกว่า 130,000 หยวน และรายรับที่ได้จากการผูกบุญสัมพันธ์

ทั้งหมดจะถูกนํามาใช้ใน “กิจกรรมสาธารณประโยชน์พิเศษเฉพาะเรื่องความกตัญญู กตเวทีและความอ่อนน้อมถ่อมตนบนท้องถนน” ตลอดจนกิจการสาธารณประโยชน์ อื่นๆ เพื่อผลักดันให้วัฒนธรรมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้รับการสืบสานรักษา

และต่อยอดตลอดไป


458 人数