ข่าวสารล่าสุด

วันออกพรรษมหาปวารณาสำรวจตน เคารพตามวิถีพระพุทธบัญญัติ
ในเช้าวันนี้ ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจว

640.jpeg

 วันที่ 21 สิงหาคม ปีค.ศ.2021 คณะพระภิกษุสงฆ์วัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจว อาศัยความเคารพตามพระพุทธบัญญัติ จึงจัดให้มีพิธีออกพรรษามหาปวารณาสำรวจตน ตราบถึงบัดนี้ ได้เสร็จสิ้นพิธีเข้าพรรษาหน้าร้อนประจำปีฉลูของวัดหลิงหยิ่นซื่อแล้ว พระสงฆ์ได้นั่งประจำที่โดยลำดับ ตามหลักพระธรรมและพระวินัย ตักเตือนและสำรวจตนเองด้วยความเคารพและสามัคคีซึ่งกันและกัน ทำให้ “คณะสงฆ์สาครอันบริสุทธิ์สะอาดใส” ซึ่งเป็นแบบอย่างที่สง่างามของเหล่าศากยบุตรได้ปราฏขึ้น

640-2.jpeg

 ในเวลาเช้าตรู่ พระกวงเฉวียนมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ นำคณะสงฆ์ปวารณาตนตามแบบญัตติกรรมวาจาซึ่งเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่ง คือเป็นการถามตอบกันระหว่างพระภิกษุสงฆ์ตามลำดับพรรษา ให้ทุกคนได้สำรวจความผิดผลาดต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในช่วงระหว่างการเข้าพรรษา โดยให้ประกาศหรือแสดงอาบัติซึ่งเป็นความผิดทางพระวินัยข้อนั้นๆ ออกมา เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นภายในร่างกายและจิตใจของพระภิกษุรูปนั้นเอง ทำให้มีความมั่นคงต่อการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

640-1.jpeg

พิธีเข้าพรรษาหน้าร้อนประจำปีฉลูได้เสร็จสิ้นลงแล้ว พระภิกษุสงฆ์ชุมนุมกันภายในพระมหาวีระรัตนวิหารเพื่อตั้งจิตสำรวจและตรวจสอบตนเอง ทำให้การออกพรรษานี้สมบูรณ์ พระกวงเฉวียนมหาเถระได้ให้โอวาทเป็นการเตือนสติและเน้นย้ำกับคณะสงฆ์ว่า “แม้ว่าได้ออกพรรษาแล้วก็ตาม แต่ก็ต้องพยายายามหมั่นฝึกฝนตนเอง อย่าได้ประมาท การปฏิบัติธรรมตามมรรควิถีจึงจะสำเร็จสมประสงค์ได้โดยง่าย”

image.jpeg

ตามระบบแบบอรัญวาสี วัดหลิงหยิ่นซื่อกำหนดเริ่มเข้าพรรษาหน้าร้อน ในวันที่ 15 เดือน 4 ปีฉลู ตามปฏิทินจันทรคติจีน ในระหว่างการเข้าพรรษา พระภิกษุที่ประจำอยู่ในวัดหลิงหยิ่นซื่อได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น ด้วยการสวดและปฏิบัติตามอวตังสกสูตร การที่คณะสงฆ์ได้พร้อมใจกันสวด “พระมหาไวปุลยพุทธาวตังสกะสูตร” นี้ด้วยความนอบน้อม ก็เพื่อขอให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล อาณาประชาราษฎร์อยู่ร่วมเย็นเป็นสุข วัดวาอารามเจริญรุ่งเรือง ผู้คนทั้งหลายดุจมหาสมุทรผาสุกสามัคคี พระธรรมจักรหมุนนิรันดร์ ดวงพุทธตะวันสว่างรุ่งโรจน์

 ตามที่ระบุไว้ในพระพุทธคัมภีร์ เนื่องจากในครั้งพุทธกาล ฤดูร้อนของประเทศอินเดียเป็นช่วงหน้าฝนที่มีระยะเวลายาวนานถึง 3 เดือน พระพุทธองค์จึงได้บัญญัติห้ามมิให้บรรพชิตเดินทางสัญจรไปภายนอก แต่ให้อาศัยร่วมกันอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง เพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น โดยทรงกำหนดวันที่ 15 เดือน 4ถึงวันที่ 14 เดือน 7 เป็นช่วงระยะเวลาแห่งการเข้าพรรษาหน้าร้อน จึงเรียกว่าการเข้าพรรษาหน้าร้อน วันแรกของการกำหนดอยู่ประจำวัดเรียกว่าการเข้าพรรษาหน้าร้อน วันสุดท้ายเสร็จสิ้นพิธีเรียกว่าการออกพรรษาหน้าร้อน ทั้งหมดนี้เรียกว่าการอยู่จำพรรษาในหน้าร้อน 

 สาเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัยในเรื่องของการอยู่จำพรรษาในหน้าร้อนมาจากความกรุณาของพระพุทธเจ้าที่ทรงปรารถนาปกป้องสิ่งมีชีวิตเล็กน้อยต่างๆ ดังนั้นจึงบัญญัติห้ามไม่ให้เหล่าบรรพชิตออกไปสัญจรภายนอกแล้วเหยียบย้ำสัตว์เหล่านั้น พระองค์ทรงสอนให้อยู่ร่วมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง เพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น แต่ทว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและถูกตรงของการปฏิบัติธรรมนั้น กลับอยู่ที่ความขยันบำเพ็ญมรรควิถี ปลุกเร้าความเพียรในช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติ ย่อมได้ประจักษ์แจ้งมหามรรควิถี


358 人数