ข่าวสารล่าสุด

ประกาศจัดงานธรรมสันนิบาตพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ประจำปีฉลู
วันนี้ ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจว

640.jpeg

ช่วงเช้าของวันที่ 27 เดือนสิงหาคม ค.ศ.2021 (วันที่ 20 เดือน 7 ปีฉลู ตาม

ปฏิทินจันทรคติจีน) วัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจว มีประกาศจัดงานธรรมสันนิบาต

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ขึ้นภายในพระวิหารของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

640-1.jpeg

เวลา 8.30 น. พระธรรมาจารย์ผู้เป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชา

พระพุทธเจ้า นำกิ่งไม้หลิวประพรมน้ำพระพุทธมนต์พิสุทธิ์ทั่วมณฑลพิธีแล้ว มหาชน

ทั้งหลายพร้อมใจกันสวดสังวัธยาย “กษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร”อย่างนอบ

น้อมตั้งใจ เพ่งพินิจตามตัวบทอักขระ ตามระลึกตรึกนึกถึงภารกิจวิถีแห่งพระโพธิสัตว์

ในทุกๆ วาระจิต ตลอดเวลาอันเนิ่นนานนับกัปกัลป์ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ได้

ช่วยเหลือสรรพสัตว์ในท่ามกลางมหาสมุทรแห่งความทุกข์จากสังสารวัฏ ด้วยพระ

มหาปณิธานที่ไร้พรมแดนและอีกด้วยพระคุณอันลึกสุดยากพรรณนา

640-5.jpeg

ขอบุญกุศลความดีจากการสวดสังวัธยายนี้ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนอุทิศให้โรค

ระบาดจงดับและกลับเสื่อมสูญ มวลราษฎรระเริงรื่นยืนยง ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 

คลื่นมหาสมุทรนิ่งสงบมหานทีใสสะอาด ใต้หล้าล้วนสงบสุขสถิตสถาพร ขอพระคุณ

แห่งพระปณิธานของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์จงเป็นพลวปัจจัยให้ผู้ยังอยู่ในปัจจุบัน

สลายกรรมปัญญาผ่องใส หมดสิ้นวิปากเฉลิมบุญ และขอให้ผู้จากไปสรรพนามสกุล

ได้ข้ามพ้นสังสารวัฏ แม้เป็นบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ในอดีตก็ดี หรือเป็นญาติ

มิตรคู่ศัตรูกันก็ดี ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไร้ญาติขาดมิตรไร้ผู้เซ่นไหว้ต้องอยู่โดด

เดี่ยวเพียงลำพังทั้งหมดทั่วทั้งธรรมธาตุทศทิศก็ดี ล้วน ได้หลุดพ้นทุกข์ภัยทั้งหลาย 

บรรลุอุบัติถึงแดนพิสุทธิ์บรมสถาน

640-3.jpeg

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ได้ตั้งปณิธานลึกล้ำพิสดาร บำเพ็ญกรณียกิจน้อยใหญ่

ด้วยวิริยะอุตสาหะตลอดกัปมานานนม เพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งปวงได้พ้นทุกข์ประสบสุข 

จึงนิรมาณกายมาในรูปแบบต่างๆ นับร้อยพันหมื่นโกฏิ เพื่อสอนสั่งชี้แนะสรรพสัตว์

ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้มหาชนคนทั่วได้ได้รับได้สัมผัสกับความสำเร็จ

และประโยชน์ทางด้านจิตวิญญาณนี้วัดหลิงหยิ่นซื่อจึงมีประกาศจัดงานธรรม

สันนิบาตพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ในเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีนของทุกปี เพื่อขอ

พรจากพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ผู้ทรงมีพระคุณคือพระมหาปณิธานอันประเสริฐ 

โปรดอำนวยพรด้วยพระมหาปณิธานนั้น แก่เราทั้งหลายผู้เป็นสรรพสัตว์ ให้วิปาก

กรรมจงดับสูญสลายสิ้น บุญปัญญาจงเพิ่มพูนวัฒนา

640-4.jpeg

วัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจว ได้จัดงานธรรมสันนิบาตพระกษิติครรภ์

โพธิสัตว์ ประจำปีฉลู เรื่อยไปจนถึงวันคล้ายวันประสูติพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ใน

วันที่ 13 เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีน (วันที่ 6 เดือนกันยายน) จึงแล้วเสร็จ

บริบูรณ์ ในระหว่างธรรมสันนิบาตนี้ ทุกวันได้จัดให้มีการสวดสังวัธยาย “กษิติครรภ์

โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร” ทั้ง 2 หมวด และในวันสุดท้ายของพิธียังจัดให้มีพิธีทิ้ง

กระจาดหรือพิธีโยคะตันตระเปรตพลีอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่

ปวงสรรพสัตว์อย่างไร้พรมแดน


700 人数