ข่าวสารล่าสุด

เสร็จสิ้นพิธีธรรมสันนิบาตพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ประจำปีฉลู
และพิธีโยคะตันตระเปรตพลี (ทิ้งกระจาด) ของวัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจว

640.jpeg

วันที่ 6 เดือนกันยายน ปีค.ศ.2021 (วันที่ 13 เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติ

จีน) เป็นวันอุดมมงคลฤกษ์ฉลองวันประสูติพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ได้เวียนมาบรรจบ

ครบรอบอีกวาระหนึ่ง ช่วงพลบค่ำเวลา 18.00 น. พิธีโยคะตันตระเปรตพลีหรือพิธี

ทิ้งกระจาด 3 พระมหาวัชราจารย์ได้ถูกจัดขึ้นภายในพระวิหารของพระไภษัชยคุรุ

พุทธเจ้า ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจว เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีธรรมสันนิบาตพระ

กษิติครรภ์โพธิสัตว์ ประจำปีฉลู

640-1.jpeg

วัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจวได้ประกาศให้มีงานธรรมสันนิบาตพระกษิติ

ครรภ์โพธิสัตว์ประจำปีฉลูในระหว่างวันที่ 20 เดือน 7 ถึงวันที่ 30 เดือน 7 ตาม

ปฏิทินจันทรคติจีน (วันที่ 27 เดือนสิงหาคม ถึงวันที่ 6 เดือนกันยายน) ทุกวันได้จัด

ให้มีการสวดสังวัธยาย “กษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร” ทั้ง 2 หมวด พร้อมกัน

นั้นในวันสุดท้ายของพิธีได้จัดให้มีพิธีโยคะตันตระเปรตพลีเพื่ออุทิศให้ผู้ที่หิวโหย

เปล่าเปลี่ยวในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ได้รับการช่วยเหลือทั่วสากล และเพื่ออุทิศให้หมู่

เปรตคติที่มีจำนวนมหาศาลดุจเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาได้รับประโยชน์เกื้อกูล ด้วย

อำนาจคุณแห่งกุศลผลบุญนี้ร่วมอุทิศให้สรรพสัตว์ทั่วธรรมธาตุ เจริญสุขบุญอายุ

วัฒนา สลายเคราะห์นิรันตราย พ้นทุกข์ภัยสังสารวัฏ บรรลุนิพพานบรมสุข ขอให้

ประเทศชาติประชาชนสงบสุขสถิตสถาพร ฝนตกต้องตามฤดูกาล โรคระบาดกลับเสื่อมสูญในเร็ววัน สันติภาพโลกปรากฏมีในทันใด

640-2.jpeg

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ได้รับสมญานามว่ากษิติครรภ์นั้นเป็นเพราะ “พระองค์

ทรงครองขันติอย่างสงบไม่ไหวเครงประดุจผืนกษิติปฐพี และทรงดำรงอยู่ในฌาน

สมาธิลึกล้ำราวกับครรภ์อันลึกลับ” ในบรรดาพระมหาโพธิสัตว์ 4 พระองค์ทรงเป็น

ตัวแทนแห่งมหาปณิธาน สำหรับพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ล้วนต้องตั้งมหาปณิธานใน

การบำเพ็ญเพียรบารมีทั้งสิ้น บางปณิธานมีลักษณะเหมือนกัน เราเรียกว่าเป็น 

“สากลปณิธาน” และบางปณิธานมีลักษณะค่อนข้างพิเศษเฉพาะองค์ เราเรียกว่าเป็น 

“มูลปณิธาน” มหาปณิธานของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ข้อหนึ่งซึ่งแพร่หลายจนเป็นที่

รู้จักกันดีนั้น กล่าวคือ “นรกไม่ว่างเว้น ตั้งปณิธานไม่สำเร็จพุทธะ” จิตที่เปี่ยมล้นด้วย

มหาเมตตามหากรุณาของพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น ทำให้พวกเราทั้งหลายกล่าว

สรรเสริญชื่นชมพระองค์อย่างหาสิ่งใดมาเปรียบเปรยมิได้

640-3.jpeg


พิธีโยคะตันตระเปรตพลีจัดเป็นพิธีที่มีระเบียบแบบแผนทางพิธีกรรมอย่าง

พุทธศาสนานิกายคุยหยาน ยึดถือตามพระคัมภีร์“เปรตมุขาคนิชวาลยศรการธารณี

สูตร” ที่พระอโมฆวัชระได้แปลไว้ ในพระสูตรกล่าวถึงพระอานนท์ผู้กำลังอยู่ในสมาธิ

ทันใดนั้นก็ได้ยินคำเตือนจากอัคคีชวาลมุขเปรตจึงรีบไปอาราธนากราบทูลถามพระ

พุทธองค์ พระพุทธองค์จึงเปิดเผยธรรมวิธีแห่งพลีกรรม เมื่อปฏิบัติตามวิธีที่ได้ระบุไว้

ในพระสูตรแล้วก็จะสามารถขจัดความทุกข์บรรเทาความเจ็บปวดของเหล่าเปรตทั้งหลายให้สิ้นไปได้

640-4.jpeg

วัดหลิงหยิ่นซื่อได้ประกาศให้มีงานธรรมสันนิบาตพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ใน

เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีนของทุกปี พร้อมกันนั้นยังจัดให้มีพิธีโยคะตันตระเปรต

พลีขึ้นในวันฉลองวันประสูติพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ด้วย เพื่ออาศัยพระมหาปณิธาน

แห่งการโปรดสรรพสัตว์ทั่วสากลของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ยังให้สรรพสัตว์ทั่วธรรม

ธาตุได้รับธรรมะประโยชน์ และพร้อมกันบรรลุพระโพธิญาณ

640-5.jpeg


652 人数