ข่าวสารล่าสุด

เปิดตัวเทศกาลวัฒนธรรมกตัญญุตาบุพการีคุณ ครั้งที่ 7 ประจำปี ค.ศ. 2021
อันความกตัญญูต่อบุพการีคือหน้าต่างบอกเล่าวิถีชีวิตจีน

640.png

ในสุภาษิตจีนนั้นว่าไว้ “เมตตาธรรมเป็นประมุขในบรรดาความรักอันยิ่งใหญ่ 

กตัญญุตาธรรมเป็นปฐมในร้อยความดี” ความกตัญญูต่อบุพการีจึงเป็นเครื่องหมายที่

บ่งชี้ถึงลักษณะทางพันธุกรรมภายในสายเลือดของชนชาติจีน ซึ่งก็เป็นลูกหลานแห่ง

พระจักรพรรดิเหยียนและพระจักรพรรดิหวง บุตรธิดาทั้งหลายเหล่านี้ได้อาศัยอยู่ทั้ง

ในและนอกประเทศจีน “นับเป็นจำนวนประชากรรวมกันมากที่สุด” อีกด้วย 

เทศกาลวัฒนธรรมกตัญญุตาบุพการีคุณ ครั้งที่ 7 ได้เปิดตัวขึ้นที่เมืองหังโจว มณฑล

เจ้อเจียง ในวันที่ 22 เดือนกันยายน ปีค.ศ. 2021 เทศกาลวัฒนธรรมกตัญญุตา

บุพการีคุณในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดตั้งรถสาธารณะ

กตัญญุตาบุพการีคุณ การจัดแสดงนิทรรศการภาพการ์ตูน กตัญญุตาบุพการีคุณ พิธี

มอบรางวัลให้แก่ผู้มีความกตัญญูต่อบุพการีทั้งในระดับบุคคลและคณะ ประจำปี ค.ศ. 

2021 พิธีรับมอบตำแหน่งทูตสันถวไมตรีวัฒนธรรมกตัญญุตาบุพการีคุณ ประจำปี 

ค.ศ. 2021 และยังได้จัดชุดกิจกรรมต่างๆ โดยมีเวทีเสวนาเรื่อง การดูแลผู้สูงวัยด้วย

ความกตัญญูต่อบุพการีเป็นต้น ถือเป็นนวัตกรรมแห่งการเผยแพร่วัฒนธรรมความ

กตัญญูต่อบุพการีที่มีคุณภาพ และทำให้ “ความกตัญญูต่อบุพการี” มุ่งตรงไปสู่จิตใจ

ของมนุษย์ แพร่หลายไปทั่วทั้งทุกนามสกุลร้อยแซ่ ทำให้ “ความกตัญญูต่อบุพการี” 

ได้สืบสานต่อยอดไปนับพันลี้ ขจรขจายไปกว้างไกลยังต่างประเทศ

640-17.jpeg

ท่านจาง เหม่ยอิง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 11

และรองประธานล ำดับที่ 1 ศูนย์กลางสันนิบาตประชาธิปไตยแห่งชาติจีน ได้กล่าว

สุนท รพจน์ใน พิธีเปิดมีความว่า ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยน แป ลงไปเพียงใด ไม่ว่า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างไร ย่อมต้องประกอบไปด้วย

วัฒนธรรมแห่งความกตัญญูต่อบุพการีซึ่งอยู่ภายในวัฒนธรรมประเพณีของชนชาติที่

ดีงามอย่างยิ่ง ควรต้องรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องเผยแพร่วัฒนธรรมความ

กตัญญูต่อบุพการีให้ความกตัญญูต่อบุพการีนั้นคงอยู่ในยุคสมัยใหม่ และได้รับการ

ประกาศออกไปจนเป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง เจตนารมณ์ที่ไม่พูดก็เป็นที่เข้าใจได้นั้น 

กล่าวคือ เพื่อเป็นการรักษาความสงบสุขให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว และเพื่อทำ

ความสามัคคีผาสุกให้เกิดขึ้นแก่สังคมนั่นเอง

640-1.jpeg

ท่านหง ซิ่วจู้อดีตหัวหน้าพรรคก๊กหมินตั๋งแห่งชาติจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์ใน

พิธีเปิดผ่านสื่อวีดิทัศน์มีความว่า วัฒนธรรมความกตัญญูต่อบุพการีได้สืบทอดกันมา

อย่างยาวนานเป็นเวลานับพันปี จนรวมเป็นจิตวิญญาณซ้อนเร้นที่สำคัญอย่างยิ่งของ

ชนชาติจีน และเป็นอาหารล่อเลี้ยงชนชาติให้มั่งคงไม่สั่นคลอน ถึงแม้ว่ากำลังอยู่

ภายใต้บริบทของยุคสมัยใหม่ แต่สำหรับจิตวิญญาณแห่งความกตัญญูต่อบุพการีใน

สังคมประเพณีย่อมเริ่มต้นจากความชิดใกล้ไปสู่ความห่างไกล เริ่มต้นจากตนเองไปสู่

ผู้อื่น ยังคงเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าชวนให้ปฏิบัติตามพร้อมทั้งควรส่งเสริมอยู่เสมอ

640.jpeg

คุณหวัง หมิน สมาชิกคณะกรรมการประจำพรรคสำนักข่าวสารแห่งชาติจีน 

และรองประธานสำนักฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดมีความว่า สำนักข่าวสาร

แห่งชาติจีนร่วมมือกับวัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจว จัดเทศกาลวัฒนธรรม

กตัญ ญุตาบุพการีคุณ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์อยู่ที่นวัตกรรมการตีความอย่าง

สร้างสรรค์จากมุมมองที่หลากหลาย และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งความกตัญญูต่อบุพการีงานเทศกาลวัฒนธรรมกตัญญุตาบุพการีคุณดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ได้ ไม่ใช่

แค่เผยแพร่วัฒนธรรมแห่งความกตัญญูต่อบุพการีเพียงประการเดียวเท่านั้น แต่ยัง

เป็นพาหนะที่มีประสิทธิภาพในการประกาศประเพณีอันดีงาม ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็น

แรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ปลุกจิตชูใจแห่งความกตัญญูต่อบุพการีให้กับบุตรธิดาชาว

จีนทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย โครงการจิตวิญญาณที่กลมเกลี่ยวกันนี้ จัดเป็น

วัฒนธรรมจีนประการหนึ่งที่คอยกระตุ้นรากฐานอันหยั่งลึกของวัฒนธรรมโลก ให้ยืน

หยัดมั่นคงในความรู้สึก “เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน”

640-4.jpeg

ผู้ให้กำเนิดเรื่องราวแห่งชีวิตอันเป็นที่ประจักษ์จน ได้รับรางวัล “บุคคล

ต้นแบบกตัญญุตาบุพการีคุณ ประจำปี ค.ศ. 2021” ทั้งในระดับบุคคลและคณะได้

เดินทางมาถึงสถานที่จัดงาน ความจริงใจที่ซื่อตรงไม่เสแสร้งได้สำแดงให้ชาวโลก

ได้รับรู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ หนึ่งในบรรดาเขาเหล่านั้นได้แก่ คุณเปม่า ยังเจน ผู้ใส่

ใจสุขภาพของเด็กและสตรีบนที่ราบสูงทิเบต คณะละครเวทีเรื่อง “สิ้นทุกข์ประสบ

สุข” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไปภายในประเทศของมาเก๊า โครงการ

ประชาสงเคราะห์ “ของขวัญของคุณยาย” ที่จัดจำหน่ายสินค้าและหารายได้จาก

การบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนชราในหุบเขาให้รอดพ้นจากความยากจน พระธรรมา

จารย์ซู่เฉวียน ผู้ริเริ่มหลักการ “ผิดศีล(ตามหลักอุปายะ)” ทำให้สตรีมีครรภ์จำนวน 

108 ท่านได้เข้ามาให้กำเนิดบุตรในวัดพระอรหันต์ (หลอฮั่นซื่อ) ศูนย์พัฒนาเด็ก

พิเศษวานวาน ส่งมอบเทวทูตพิเศษโอบกอดสังคมให้กับ “ท่าเรือที่รัก” มารดาแห่ง

ทุ่งหญ้าผู้เลี้ยงดู “ลูกกำพร้านับ 3,000 คน” เพื่อชาติ คุณกัว กังถัง ผู้ขับมอเตอร์

ไซด์ตามหาลูกถึง 24 ปี ต้นแบบภาพยนตร์จีนเรื่อง “ซือกู” หรือเรื่อง “หัวใจพ่อน่า

กราบ” ในพากย์ไทย เพื่อให้ “ลูกหลานได้รับการศึกษา คนชราได้รับการยกย่อง” 

องค์กรสาธารณประโยชน์จึงจัดตั้ง “หนึ่งคาบเรียบกับคุณปู่คุณย่า” นอกจากนี้ยังมี

เรื่อง “หัวใจคุณย่า” ของคุณเซี่ย ลี่เจวียน ที่คอยช่วยเหลือและชี้แนะผู้กระทำ

ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน เป็นต้น

640-7.jpeg

640-11.jpeg

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2021 สำนักข่าวสารแห่งชาติจีนได้

ร่วมมือกับวัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจว ดำเนินการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรม

กตัญญุตาบุพการีคุณถึง 7 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา งานเทศกาล

วัฒนธรรมกตัญญุตาบุพการีคุณได้คัดสรรบุคคลต้นแบบผู้มีความกตัญญูต่อบุพการีทั้ง

ในระดับบุคคลและคณะ กว่า 80 รายชื่อและคณะ พวกเขาทั้งหลายได้ก้าวข้ามช่วง

วัย จาก “บ้านหลังเล็ก” ไปสู่ “ความรักอันยิ่งใหญ่” จากอนุมานได้ว่า “เบื้องบน

เมตตาเบื้องล่างกตัญญู” และจากสุภาษิตที่ว่า “หยดน้ำไหลผ่านศิลา ฝนทั่งให้เป็น

เข็ม” การยืนยัดอย่างมั่นคงจึงเป็นต้นแบบความเพียรพยายามที่ดีเมื่อความเพียร

พยายามได้อยู่ในทุกๆ คำพูด และในทุกๆ การกระทำ ย่อมสะท้อนให้เห็นแสงสว่าง

แห่งความกตัญญูต่อบุพการีของชนชาติจีน และประกาศให้โลกได้ประจักษ์คุณสมบัติ

พิเศษพร้อมทั้งความหมายที่ลี้ลับซ่อนเร้นอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีจีน อันน่า

มหัศจรรย์นี้

640-10.jpeg

หวนคิดถึงปฐมโพธิจิตจุดเริ่มต้นของกิจการนี้ พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน รอง

เลขาธิการพุทธสมาคมจีน เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจว ได้กล่าวว่า 

“วัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจว ตระหนักถึงการยึดมั่นพุทธศาสนาอย่างมั่นคงใน

ทิศทางของยุคจีนาภิวัฒน์ ด้วยความเมตตาการุณย์ ด้วยความเมตตากุศลคุณ ด้วย

ความเมตตากตัญญูเป็นเครื่องนำทาง ผ่านการจัดกิจกรรมเช่นการให้ทานด้วยโจ๊กใน

เทศกาลล่าปา การจาริกบิณฑบาตด้วยเท้าเปล่า และเทศกาลวัฒนธรรมเมตตา

กตัญญุตาคุณ อันเหมาะสมสอดคล้องกับสังคมในสังคมนิยมอย่างมุ่งมั่น จึงใช้

วัฒนธรรมประเพณีซึมซาบศาสนา”

640-9.jpeg

ภายใต้การส่งเสริมของสำนักข่าวสารแห่งชาติจีนและวัดหลิงหยิ่นซื่อแห่ง

เมืองหังโจว เริ่มต้นจากการคัดสรรบุคคลต้นแบบแห่งความกตัญญูบนเวทีเสวนาใน

ระดับมณฑล ชุดกิจกรรมหลัก “เมตตากตัญญุตาคุณ” เป็นแรงผลักดันส่งผลให้เกิด

การปฏิรูปภายในประเทศเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันก็ค่อยๆ เติบโตไปสู่ชาวจีนทั่ว

โลก เป็นแบรนด์แห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ทรงอิทธิพลระดับนึงทั้งในและ

ต่างประเทศ เทศกาลวัฒนธรรมกตัญญุตาบุพการีคุณได้กลายเป็นวัฒนธรรมประเพณี

จีนอันพิเศษอย่างยิ่ง ที่ได้รับการเผยแพร่ไปในสังคมระหว่างประเทศ เป็นพาหนะที่มี

ประสิทธิภาพส่งเสริมความสามัคคีของชนชาติจีนให้กลมเกลี่ยว ทำให้แสงสว่างแห่ง

ความกตัญญูต่อบุพการีข้ามพ้นอัตลักษณ์ระยะทาง และสัมผัสถึงหัวใจของผู้คน


640-2.jpeg

มีรายงานว่า สำนักข่าวสารแห่งชาติจีนและวัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหังโจวเป็น

เจ้าภาพหลัก ในการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมกตัญญุตาบุพการีคุณ ครั้งที่ 7

ประจำปี ค.ศ. 2021 โดยมีวัดหลิงหยิ่นซื่อแห่งเมืองหัวโจว สำนักข่าวสารแห่งชาติจีน

สาขาย่อยมณฑลเจ้อเจียง สมาคมมิตรสัมพันธ์โพ้นทะเลมณฑลเจ้อเจียง สหพันธ์ชาว

จีนโพ้นทะเลกลับมาตุภูมิมณฑลเจ้อเจียง และสมาคมมิตรสัมพันธ์ผู้ประกอบการ

สันนิบาตประชาธิปไตยมณฑลเจ้อเจียงเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุน

จากวารสารข่าวรายสัปดาห์แห่งชาติจีน สำนักพิมพ์นิตยสารกิจการไมตรีกุศลจิต

แห่งชาติจีน และมูลนิธิสาธารณะประโยชน์เมฆวนาแห่งเมืองหังโจวอีกด้วย


647 人数