ข่าวสารล่าสุด

“น้อมส่งเสด็จพระอริยเจ้า”
เสร็จสิ้นพิธีธรรมธาตุอริยปุถุชนวารีพิภพอนุเคราะห์สหสากลมหาพรตอภิสันนิบาต
ประจ าปีฉลู ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว

640.jpeg

วันที่ 24 เดือนตุลาคม ค.ศ. 2021 ตรงกับวันที่ 19 เดือน 9 ตามปฏิทิน

จันทรคติจีน เป็นวันรำลึกถึงการออกบรรพชาของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระ

โพธิสัตว์กวนอิม) และเป็นวันน้อมส่งเสด็จพระอริยเจ้า ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการ

ประกอบพิธีธรรมธาตุอริยปุถุชนวารีพิภพอนุเคราะห์สหสากลมหาพรตอภิสันนิบาต 

ประจำปีฉลู ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลสุดประเสริฐ

ทั้งหลายที่มหาชนทั้งปวงร่วมกันรังสรรค์นี้ขอให้ประเทศชาติอันเป็นมาตุภูมิที่รักยิ่ง

มั่งคั่งรุ่งโรจน์เป็นปึกแผ่น อาณาประชาราษฎร์สงบสุข ขอให้พระสัทธรรมแห่งองค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงอยู่นาน แลสรรพสัตว์ทั้งปวงร่วมประจักษ์สัจ

ธรรมบรรลุผล !

ช่วงเช้าของวันที่ 24 การประกอบพุทธกิจ ณ มณฑลภายในงานพิธีวารีพิภพ

ธรรมสันนิบาตซึ่งได้แก่ พิธีถวายบูชาสักการะ พิธีถวายเครื่องหอม พิธีอ่านฎีกา

ประกาศถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจักรวาล ฯลฯ และในขณะเดียวกันการสวด

สังวัธยายพุทธคัมภีร์บทขมากรรมตามวิหารต่างๆ ณ มณฑลภายนอก ก็ได้เสร็จสิ้น

ลงตามลำดับ นับเป็นการอุทิศบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่และสง่างามอย่างหาที่สุดมิได้

ช่วงบ่ายเวลา 12.30 น. เริ่มต้นจัดริ้วขบวนตามแบบธรรมเนียมการน้อมส่ง

เสด็จพระอริยเจ้า ซึ่งเป็นพิธีกรรมสุดท้ายในพิธีวารีพิภพธรรมสันนิบาต ประจำปีฉลู 

ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีจัดริ้วขบวนถือเครื่องหอม ดอกไม้ ประทีป เครื่องดนตรี ธงทิว

ธงแขวนประดับ และร่มฉัตร แล้วยืนตามลำดับซ้ายขวาเบื้องหน้าพระมหาวีระรัตน

วิหาร มีพระธรรมาจารย์ผู้เป็นประธานในพิธีอยู่ ณ มณฑลภายใน เพื่ออัญเชิญแผ่น

ป้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งบูชาอยู่ลงมาตามธรรมเนียม หลังจากนั้นจึงนำบรรจุเข้าซอง

จดหมายสวรรค์ปิดผนึกเรียบร้อย พระธรรมาจารย์ได้นำคณะเจ้าภาพที่อยู่ ณ 

มณฑลภายใน เดินจงกรมเข้ากราบสักการะพระพุทธเจ้าทั้งหลายในมหาวีระรัตน

วิหาร

มหาชนทั้งหลายพร้อมใจกันลั่นธรรมเภรีกึกก้อง ประสานเสียงพรหมบรรเลง

มนต์เดินขบวนออกจากมหาวีระรัตนวิหาร ยกกระถางธูปถือธงแขวนประดับ พร่ำ

สวดภาวนาพระนามพระพุทธเจ้า และตีฆ้องเบิกทาง น้อมส่งเสด็จพระอริยเจ้าทั้งปวง 

ในระหว่างทางขบวนส่งเสด็จพระอริยเจ้าได้เดินผ่านวิหารของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า 

ลับแลกำแพงจารึกคำว่า “ปฐมบรรพตแห่งทิศตะวันออกเฉียงใต้” ศาลาบ่อน้ำเย็น 

และสิ้นสุดลงที่ธรรมนาวาแห่งสุขาวดีทิศประจิม ณ ลานป่าไผ่ม่วง แล้วจึงนำแผ่น

ป้ายต่างๆ ในวิหารบน-ล่างของมณฑลภายใน แผ่นป้ายที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 24

เหล่า กับทั้งแผ่นป้ายวิญญาณต่างๆ ขึ้นสู่ธรรมนาวาแห่งสุขาวดีทิศประจิมโดยลำดับ

อุทิศบุญสนองคุณช่วยแบกรับสรรพสัตว์ยังประโยชน์แก่สรรพชีวิตสำเร็จพุทธ 

เมื่อประกาศปณิธานดังนี้แล้วจึงค่อยๆ จุดไฟลงที่ธรรมนาวาแห่งสุขาวดีทิศประจิม 

ขอให้สรรพกิเลสของสัตว์ทั้งปวงหลอมรวมเป็นหนึ่งอัคคีสาครแห่งพุทธิปัญญา และ

ขอให้เหล่าวิญญาณทั้งหลายใน 6 ภพภูมิได้อุบัติยังสุขาวดีพุทธเกษตร อันเป็นวิสุทธิ

ภูมิทิศประจิม

ช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. โดยประมาณ จึงเสร็จสิ้นพิธีธรรมธาตุอริยปุถุชนวารี

พิภพอนุเคราะห์สหสากลมหาพรตอภิสันนิบาต ประจำปีฉลู ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมือง

หังโจว ในท่ามกลางนิมิตหมายอันเป็นมหามงคลแห่งเสียงภาวนาพุทธนามนี้กุศลผล

บุญทั้งปวงบริบูรณ์พร้อมสรรพ


790 人数