ข่าวสารล่าสุด

พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน เข้าร่วมการประชุมออนไลน์
เวทีสาธารณะเพื่อการอภิปรายเรื่องศาสนากับอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 3

640.jpeg

วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา เปิดงานสัมมนาออนไลน์เวทีสาธารณะ

เพื่อการอภิปรายเรื่องศาสนากับอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมดิจิตอลกับ

การวิจัยศาสนาและอินเตอร์เน็ต” ซึ่งเป็นสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้โดยมีตัวแทนจาก

หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนากว่า 30 แห่ง อาทิเช่นทบวงแนวร่วมกลาง ศูนย์วิจัยศาสนาโลก

สังกัดสถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน สถาบันวิจัยนโยบายกลยุทธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน และมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นต้น

พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว ได้ร่วมอภิปรายบนเวที

เสวนาระดับกลุ่ม ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการรักษาความมั่นคงของพุทธศาสนาแบบจีน การตระหนัก

รู้อย่างเหมาะสม การรักษาความถูกต้องกับรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ และการสร้างเสริมวัดแห่งพุทธิ

ปัญญาแบบดิจิตอล”

640-2.jpeg

พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนได้เน้นย้ำในการอภิปรายว่า การพัฒนาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตาม

ยุคสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้ การพัฒนาอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั่ว

โลก ทำให้รูปแบบการจัดการวัดในระบบป่าของพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมกลายเป็นสิ่งที่ยากต่อการ

ปรับตัวให้เข้าการพัฒนาวัดได้อย่างเหมาะสม วิธีการจัดการแบบดั้งเดิมยากต่อการก้าวให้ทันกับความ

ต้องการสำหรับการเผยแพร่ธรรมของวัด การเข้ามาแทรกซึมของธุรกิจและความบันเทิงค่อยๆ ทำให้

ความบริสุทธิ์ของวัดถูกทำลายลงไปอย่างช้าๆ ข้อมูลข่าวสารเชิงลบทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับวัดต่างก็

ถูกเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้สร้างความกดดันอย่างมากสำหรับพุทธศาสนาในการแสดง

ความคิดเห็นสาธารณะ งานด้านความปลอดภัยของวัดยังคงขาดการรองรับสำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

กิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์ในวัดมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมาก ตลอดจนอาจส่งผล

กระทบต่อการศึกษาและปฏิบัติกิจส่วนตัวได้ ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เป็นเงื่อนไขและผลกระทบต่อ

การพัฒนาความมั่นคงของพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ วงการพุทธศาสนาเมืองหังโจวจึงได้

สืบสานงานด้านการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในเรื่อง “พลังดิจิตอลแห่งพุทธศาสนา” ตลอด

มา

พระธรรมาจารย์คิดว่า “การสร้างเสริมวัดแห่งพุทธิปัญญาแบบดิจิตอล” จำเป็นต้องปรับปรุง

และยกระดับการจัดการทางวิทยาศาสตร์ของวัดทั้งสองด้าน นั่นก็คือด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

ด้านหนึ่งคือ เสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องพลังดิจิทัล ให้ริเริ่มการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างแข็ง

ขัน รังสรรค์นวัตกรรมใหม่โดยรักษาความถูกต้องให้คงอยู่ส่วนอีกด้านหนึ่งคือ ทิศทางการรักษาความ

มั่นคงของพุทธศาสนาแบบจีนไว้ไม่ให้สั่นคลอน โดยเติมความมีชีวิตชีวาให้กับเทคโนโลยีเพื่อให้

เทคโนโลยีนั้นบริสุทธิ์นำพาจิตวิญญาณของมนุษยชาติไปสู่การตื่นรู้และเปิดมรรคาสู่จิตเมตตากรุณา


567 人数