ข่าวสารล่าสุด

เปิดสภาเรียกประชุมคณะประธานสมัชชาครั้งที่ 19
งานประชุมพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียงครั้งที่ 7 ณ เมืองหังโจว

640-2.png

วันที่ 10 เดือนธันวาคม ปีค.ศ. 2021 เปิดสภาเรียกประชุมคณะกรรมการ

บริหารพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียงครั้งที่ 7 และคณะประธานสมัชชาครั้งที่ 19 ณ 

วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว ในรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ โดย

มีคุณเหมาชิวหง อธิบดีกรมศาสนาชาติพันธุ์คณะแนวร่วมกรรมการระดับมณฑล

และคุณโหลวเจี้ยนเทา อธิบดีกรมศาสนาท่านที่ 1 คณะกรรมการศาสนาชาติพันธุ์

ระดับมณฑล เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติพระธรรมาจารย์

เต้าฉือ ประธานสมัชชากิตติมศักดิ์พุทธสมาคมระดับมณฑล พระธรรมาจารย์อี๋จ้าง

ประธานสมัชชา พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน รองประธานสมัชชา และมีคณะพระ

ธรรมจารย์ดังรายนามต่อไปนี้ พระอวิ๋นกวน พระเค่อเสียง พระเฉิงซิ่น พระจื้อหมิง 

พระซิ่นกวง พระเยว่จิง พระต๋าเจ้า พระเสียนจง และคุณจินซิ่งเสียง หัวหน้า

เลขาธิการ เข้าร่วมการประชุม ในการประชุมครั้งนี้พระธรรมจารย์กวงเฉวียนเป็น

ประธานดำเนินงานในรูปแบบออฟไลน์

640-1.png

ที่ประชุมได้เสนอให้ตรวจสอบรายงานการดำเนินการเรื่องตัวแทนของ

ผู้เข้าร่วมการประชุมและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประชุมในการประชุมพุทธ

สมาคมมณ ฑลเจ้อเจียงครั้งที่ 8 พร้อมทั้งอภิปรายรายงายการท ำงานของ

คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7 รายงานตรวจสอบทางการเงินและอธิบายการ

ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจน เพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 8 และประชุมในหัวข้ออื่นอาทิเช่น เรื่อง

กรรมการผู้จัดการเป็นต้น

ที่ประชุมเสนอข้อเรียกร้องให้องค์กรพุทธศาสนาในแต่ละมณฑลทั่วประเทศ 

โรงเรียนและวิทยาลัยพุทธศาสนา วัดและอารามในพุทธศาสนา ต้องให้ความร่วมมือ

กับรัฐบาลท้องถิ่นอย่างมีสติตระหนักรู้ และให้เรียนรู้อย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 2019 อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล

ประชาชนทั่วทั้งมณฑลร่วมสุขร่วมภัยเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เกิดสามัคคีธรรมและ

ความมั่งคงในสังคมส่วนรวมที่ปลอดภัย


1216 人数