ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว
กลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติตามระเบียบอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป

灵隐寺35.jpg

ตั้งแต่วันที่ 21 เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว ได้ดำเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้

เป็นมาตรฐาน และกลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติตามระเบียบอีกครั้ง

เมืองหังโจวประสบผลสำเร็จตามขั้นตอนในการจัดการกับสถานการณ์โรคระบาดใน

ครั้งนี้ และกำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ดีขึ้นโดยลำดับ วิทยาศาสตร์ทำให้การป้องกันและ

ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดทำได้ดีและแม่นยำ ดังนั้น ตามเจตนารมณ์ใน “ประกาศ

สำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดเกี่ยวกับการจัดระเบียบทาง

สังคมเสรี” ของสำนักงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดเมืองหังโจว ทางวัดห

ลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่

ระบาดในระดับเมืองและมณฑลอย่างเคร่งครัด บังคับใช้“การจำกัดปริมาณและการสลับ

ผลัดเปลี่ยนลดความแออัด” เพื่อกลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติตามระเบียบอีกครั้งด้วยความ

ปลอดภัย

สำหรับการเดินทางเข้ามาในวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจวของนักท่องเที่ยวและคณะ

สาธุชนผู้ศรัทธา ขอให้ทุกท่านมีสติตระหนักรู้ในการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง ยอมรับ

การตรวจวัดอุณหภูมิสแกนคิวอาร์โค้ด กรอกชื่อนามสกุลจริง ยืนยันตัวตนในระบบคิวอาร์โค้ด

สุขภาพด้วยตนเอง สำหรับบุคคลกรที่ดีควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม อาทิเช่น

การรักษาระยะห่างระหว่างบุคลากร 1 เมตรอย่างเคร่งครัด ส่วนบุคลากรที่กลับเข้ามาใน

เมืองหังโจวจากเขตพื้นที่เสี่ยงในระดับปานกลางและระดับสูง เมื่อเข้ามาในวัดต้องกักตัวภายใน

ระยะเวลา 48 ชั่วโมง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักท่องเที่ยวและคณะสาธุชนผู้ศรัทธาทุกท่าน จะ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆ เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในการ

ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ดียิ่งขึ้น


835 人数