ข่าวสารล่าสุด

พิธีถวายพุทธบูชาสักการะบรรพชน
เทศกาลตงจื้อ ประจำปีฉลูณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว

a8013dfde7d008befbee9aa51ab08098.jpg

วันที่ 21 เดือนธันวาคม ปีค.ศ. 2021 ตรงกับวันที่ 18 เดือนฤดูหนาว ตามปฏิทิน

จันทรคติจีน เป็นวันตงจื้อ ทางวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญพุทธกิจเนื่อง

ในเทศกาลตงจื้อ ประจำปีฉลูพิธีถวายพุทธบูชาสักการะบรรพชน เพื่อรำลึกพระคุณอันลึกซึ้ง

แห่งเกษียรธาราธรรมของพระบูรพาจารย์ทั้งหลายทุกสมัย

6115b24d4e52c4e963b4ac68bc62a94c.jpg

ช่วงเช้าเวลา 10.00 น. พระอาจารย์กวงเฉวียนมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ 

เมืองหังโจว มีเมตตานุญาตให้พระธรรมาจารย์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัดหลิงหยิ่นซื่อประชุมพร้อมกัน

ณ พระอุโบสถมหาวีระรัตนวิหาร เพื่อประกอบพิธีถวายพุทธบูชา แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและ

พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ด้วยเครื่องสุคนธ์บุปผาชาติผลาผล ขับกล่อมบรรเลงดนตรีสรรเสริญ 

ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ประเทศชาติมั่นคงประชาชนสวัสดิ์สถาพร โรค

ระบาดพลันกลับเสื่อมสูญ สงครามมอดม้วยมรณา ขับเคลื่อนธรรมจักรจำรูญกาลนิรันดร์พุทธ

ดวงตะวันรุ่งเรืองไพบูลย์

be0fb490c7bc28fd164a1dea5c3c786f.jpg

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีถวายพุทธบูชา ณ พระมหาวิหารแล้ว พระธรรมาจารย์แบ่งกลุ่มเดิน

จงกรมไปตามที่ต่างๆ เพื่อถวายสักการะพระบูรพาจารย์ อาทิเช่น หอเยว่เหิงถัง (วิหารพระ

บูรพาจารย์) พระสถูปหลี่กงถ่า ลานพระสถูปของพระบูรพาจารย์ และพระสถูปผู่ถงถ่าเป็นต้น 

พร้อมทั้งเป็นตัวแทนสักการะบรรพชนผู้ล่วงลับนานาแซ่ ณ หอหานเหลียน ในพิธีถวาย

สักการะพระบูรพาจารย์เนื่องในเทศกาลตงจื้อนี้ เต็มเปี่ยมด้วยมนต์ขลังงดงามน่าชื่นชม 

มหาชนร่วมกันถวายสักการะพระบูรพาจารย์ด้วยเครื่องสุคนธ์บุปผาชาติประทีป วิเลปนะ

ผลาผลและขับร้องมนตราดั่งเสียงพรหมไพเราะด้วยความเคารพนอบน้อม ตั้งจิตอธิษฐานกราบ

ไหว้พระสถูปของพระบูรพาจารย์รำลึกถึงอดีตเจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อทุกสมัย ตลอดจนพระ

คณาจารย์ผู้เผยแพร่ธรรมในใต้หล้า อีกทั้งกัลยาณมิตรทั้งหลายผู้อุปถัมภ์วัดและอุปัฏฐากคณะ

สงฆ์ ตอบแทนพระคุณท่านผู้เลิศล้ำเปี่ยมล้นคุณธรรม สืบสานปณิธานส่งต่อประทีปธรรมให้

โชติช่วง นับเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมให้ผู้เริ่มต้นศึกษาธรรมในภายหลังได้มีจิตมุ่งมั่นตั้งใจ

บำเพ็ญธรรม

014afb1779473f31ccdcf7d48e49ce70.jpg

ตงจื้อเป็นเทศกาลประจำปีตามประเพณีของชนชาติจีน เพราะเมื่อหนึ่งดวงตะวัน

เริ่มต้นอีกครั้ง หมื่นสรรพสิ่งจึงเปลี่ยนแปลงใหม่ ชาวบ้านจึงมีประเพณีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

ในวันตงจื้อ ดังสุภาษิตว่า “รู้ตระหนักต่อพิธีศพ รู้รำลึกในวันอาลัย ฉะนี้คุณธรรมแห่งประชาก็

จักจำเริญสู่ความโสภาแล” และในทางพระพุทธศาสนาเองก็ส่งเสริมให้ “เป็นวันรักษาศีลกินเจ

ปฏิบัติธรรม ผู้ประกอบกิจบำเพ็ญบุญกุศล ย่อมได้รับความสุข” (จากพจนานุกรมศัพท์

พระไตรปิฎกฉบับประมวลตัวเลข) หากสามารถตั้งจิตเจริญเมตตากรุณา บำเพ็ญกรณียกิจเพื่อ

ประโยชน์สุข พันสิริเมฆมงคลร่วมชุมนุม พาร้อยบุญวาสนาให้มาเยือนเอง


828 人数