ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว บริจาคเงินสมทบทุน 5 ล้านหยวน
เพื่อช่วยเหลือโครงการป้องกันและควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

d91c0c262aa82760265db30752a8ef91.jpg

ช่วงเช้าของวันที่ 20 เดือนธันวาคมที่ผ่านมา วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว บริจาคเงิน

สมทบทุนเพื่อการกุศล 5 ล้านหยวน ให้กับสมาคมสหพันธ์เมตตาการกุศลมณฑลเจ้อเจียง เพื่อ

ใช้ในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่แถบเมือง

หังโจว เมืองหนิงปอ และเมืองเส้าซิง

พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนได้แสดงจิตคารวะต่อบุคลากรแนวหน้าทั้งหมด ที่มีส่วนร่วม

ในการยืนหยัดต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ท่านกล่าวว่า 

ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นมา งานด้านการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด

ใน 3 พื้นที่ของมณฑลเจ้อเจียงได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้คนเป็นจำนวนมาก ทั้งยังส่งผล

กระทบต่อจิตใจของพระธรรมาจารย์ผู้จำพรรษาภายในวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจวด้วย

ประเพณีที่ดีงามและมีลักษณะเฉพาะในพุทธศาสนานั้น คือมุ่งเน้นให้มีเมตตากรุณาจิตเพื่อ

ช่วยเหลือโลก และเพื่อประโยชน์สุขของปวงสรรพสัตว์จึงควรนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 

ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม การบริการสังคม และการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

ในสังคมอย่างกระตือรือร้น ดังนั้นการบริจาคทุนทรัพย์ในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมกันเฝ้าระวัง

และช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งสองภาคส่วนคือวัดหลิงหยิ่งซื่อกับผู้คนจำนวนมากในสังคม เพื่อ

ร่วมกันก้าวข้ามผ่านความยากลำบาก การเจริญเมตตากุศลยังเป็นพลังส่วนหนึ่งในการหยับยั้ง 

ป้องกัน และควบคุมการต่อสู้เพื่อให้เอาชนะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้และเป็นการ

สร้างคุณูปการอุทิศกำลังให้แก่พุทธศาสนาอีกด้วย

1dcbaf6507e1ac654c956259c5e5b121.jpg

คุณเฉินเจียหยวน นายกสมาคมสหพันธ์เมตตาการกุศลมณฑลเจ้อเจียง ได้ยืนยันคุณค่า

และประโยชน์ของการบริจาคทุนทรัพย์ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ พร้อมกันนั้นยังได้แสดงความ

ขอบคุณต่อวัดหลิงหยิ่นซื่อที่ไม่ลืมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะทำงานเพื่อป้องกัน

และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยตนเองเป็นอย่างดีเขาชี้ให้เห็นว่า วัดหลิงหยิ่นซื่อ

เป็นวัดโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองหังโจว และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ

ดำเนินงานด้านพุทธศาสนาอย่างกระตือรือร้น ทุกปีทางวัดจะนำเงินรายรับส่วนหนึ่งไปใช้

สำหรับกิจกรรมการกุศลเจริญเมตตาและสาธารณะประโยชน์ เป็นช่วงเวลาพิเศษยิ่ง ที่วัดหลิง

หยิ่งซื่อได้ร่วมมือกับคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลอย่างกระตือรือร้น เพื่อให้

การทำงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นไป ได้ด้วยดีตอบรับเสียง

เรียกร้องจากสังคม และเพื่อเป็นการสร้างคุณูปการอุทิศกำลังให้แก่พุทธศาสนา การบริจาค

ทุนทรัพย์ในครั้งนี้จึงเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลด้วยจิตเอื้ออาทรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

ที่สมาคมได้รับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้

dad9da663edae8d34d66a550baa74fa0.jpg

มีรายงานว่า การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการกุศลในครั้งนี้ได้ถูกนำไปใช้ตามความ

ต้องการที่แท้จริงสำหรับการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในมณฑลเจ้อเจียง 

โดยมุ่งเน้นการทำประโยชน์และให้การช่วยเหลือกลุ่มเบาะบางเป็นพิเศษ ที่ต้องเผชิญกับความ

ยากลำบากส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ใน 3 พื้นที่คือเมืองหังโจว เมืองหนิงปอ และ

เมืองเส้าซิง และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรอาสาสมัครด่านหน้า ผู้ทำงานป้องกันและ

ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในด้านต่างๆ อาทิเช่นการฟื้นฟูแรงงาน การฟื้นฟูการผลิต 

และการฟื้นฟูเมืองหลังสถานการณ์โรคระบาดจางหายไปเหล่านี้เป็นต้น


871 人数