ข่าวสารล่าสุด

อำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ค.ศ. ๒๐๒๒
โดยพระอาจารย์กวงเฉวียนมหาเถระ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว

d9183e7a6580df63f8d6d3227c3afb3b.jpg

เนื่องด้วยศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ค.ศ. ๒๐๒๐ ได้มาเยือน พวกเราที่อยู่ที่นี่ในนามคณะสงฆ์ทุก

ภาคส่วนของวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว รู้สึกขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เอาใจใส่ สนับสนุนและดูแล

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว มาโดยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา จึงขอ

อำนวยพรให้ทุกท่าน มีครอบครัวสามัคคีสุขสันต์คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ บุญแลปัญญา

เพิ่มพูนวัฒนา บังเกิดความเป็นมงคลในทุกทิวาราตรีตลอดกาลสมัยปีใหม่นี้

บุญสัมพันธ์เฟื่องฟูนำสู่ยุคเรืองรองในรอบพันปีจึงควรนำพุทธกิจค้ำชูวัฒนธรรมอีกทั้งการศึกษา

ในตลอดปีใหม่หนึ่งปีนี้ พวกเราขอเป็นผู้นำเอาธงชัยแห่งพระธรรมแขวนไว้บนต้นโพธิพฤกษ์อันสูง

ตะหง่าน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ไร้เงื่อนไข

ผสานความกรุณาที่ยิ่งใหญ่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยก ประกาศพระธรรมมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อ

สรรพสัตว์ให้ดอกบัวแห่งโพธิจิตเบ่งบานในพระพุทธศาสนาทั่วพุทธเกษตรอลงกรณ์ เกื้อหนุนความมี

เมตตากรุณาที่ยิ่งใหญ

พวกเราหวังให้ทุกคนได้ลงมือปลูกเมล็ดพันธุ์บนทุ่งนาแห่งจิตวิญญาณ ในสภาพแวดล้อมของวิถี

ชีวิตใหม่พร้อมกัน ด้วยการประพฤติธรรมเจริญกุศลทั้งหลายอยู่เสมอ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ให้

เจริญในหน้าที่การงาน รู้จักให้อภัยในชีวิต ในครอบครัวล้วนมีสามัคคีสุขสันต์บำเพ็ญบุญอย่างรู้สำนึก

ในคุณค่าของบุญ สนองพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกัน ด้วยการทำจิตใจและ

ความคิดของตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอ ทำประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นให้ถึงพร้อม ไม่ลืม

หลงปฐมโพธิจิตอันเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจครั้งแรกเริ่ม ผูกบุญสัมพันธ์กุศลให้ไพศาล เจริญก้าวหน้า

ต่อไปอย่างมั่นคง เติบโตพัฒนาต่อไปในทุกปี

เมื่อเสียงแห่งระฆังบอกปีใหม่ได้ดังกังวานกึงก้องเข้ามา ทำให้ความหวังของพวกเรานั้นเต็มเปี่ยม

แล้วดื่มด่ำในพระคุณ พร้อมกันต้อนรับปีค.ศ. ๒๐๒๒ ที่มาถึง ขอให้พวกเราร่วมกันอธิษฐานภาวนา

ให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพประชาชนมั่นคง ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล สันติภาพโลกจงบังเกิด สังคม

สโมสรอุดมสุข ชาวประชาสงบสุขร่มเย็น ขออำนวยพรวิเศษให้ทุกคนในสังคม มีสุขภาพกายแข็งแรง

สุขภาพใจเข้มแข็ง ครอบครัวปรองดองสำเริงสำราญทั่วกัน


870 人数