ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว
กลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติตามระเบียบอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

WechatIMG12llllllll8.jpg

ปัจจุบันการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของเมืองหังโจว

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ทำให้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ “ใน

ประกาศเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในสถานการณ์ปกติ สำหรับ

สถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา อนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติตามระเบียบอีกครั้ง” ทางวัดหลิงหยิ่นซื่อ 

เมืองหังโจว จึงกำหนดกลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติตามระเบียบอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์เวลา

เที่ยงตรงเป็นต้นไป พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดใน

สถานการณ์ปกติอย่างเคร่งครัด โดยมีประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. สำหรับคณะนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาภายในวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว กรุณาสวมหน้ากาก

อนามัยให้ถูกต้องตามข้อแนะนำทางการแพทย์สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนการเดินทางต่างๆ อย่าง

คล่องแคล่ว ในระบบโค้ดสุขภาพ ระบบโค้ดลำดับการเดินทาง และยินยอมให้วัดอุณหภูมิอยู่เสมอ

2. สำหรับบุคคลกรที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ในระบบโค้ดลำดับการเดินทาง จะต้องแสดงรายงานการตรวจกรด

นิวคลีอิกที่มีผลเป็นลบภายใน 7 วัน จึงจะสามารถเข้าไปภายในวัดได้

3. สำหรับบุคลากรที่เข้ามาภายในวัด กรุณาเว้นระยะห่างทางสังคม 1 เมตร เพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ให้

จุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างมีอารยะ กราบสักการะพระพุทธองค์ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าไปภายใน

พระอุโบสถ พระวิหาร หรือหอพระต่างๆ ไม่ควรหยุดนิ่ง จับกลุ่ม หรือรวมตัวกันใดๆ ทั้งสิ้น

ทางวัดฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากคณะนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ด้วย

ความเคารพและด้วยความเข้าใจ ยินดีพร้อมรับปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เหล่านี้อย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อส่งเสริม

ความตระหนักรู้ในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ร่วมกัน


1378 人数