ข่าวสารล่าสุด

พิธีธรรมสันนิบาตปล่อยสัตว์อธิษฐานขอพร ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว
เนื่องใน “เทศกาลโคมไฟ” วันที่ 15 เดือนอ้าย ตามปฏิทินจันทรคติจีน

DSC01030b.jpg

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2022 ตรงกับวันที่ 15 เดือนอ้าย ตามปฏิทินจันทรคติจีน ซึ่ง

เป็นวันเทศกาลโคมไฟ หรือหยวนเซียว วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว จึงได้จัดพิธีธรรมสันนิบาตปล่อย

สัตว์อธิษฐานขอพร ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า คณะสาธุชนทั้งหลายร่วมกัน

บำเพ็ญกุศลเจริญธรรมด้วยการปล่อยสัตว์ เพื่ออธิษฐานขอพรให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เจริญกุศลสลาย

บาป สลัดทุกข์ประสบสุข

เวลาประมาณ 7.00 น. เป็นช่วงเช้าตรู่ คณะพุทธบริษัท 4 ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ของวัดห

ลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว ยืนเข้าแถวกันอย่างพร้อมเพียง ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระไภษัชยคุรุพุทธ

เจ้า ผสานเสียงธรรมบรรเลงมนตราอันไพเราะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย พระธรรมาจารย์ผู้เป็น

ประธานนำน้ำพระมหากรุณามนต์พิสุทธิ์ พรมน้ำมนต์อมฤตชำระล้างจิตวิญญาณ อธิฐานจิตภาวนา

แสดงธรรม พร้อมทั้งมอบไตรสรณคมน์ให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก่อนทำพิธีปล่อยสัตว์ในระหว่าง

การประกอบพิธีนี้ คณะสาธุชนได้ตั้งจิตยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งร่วมกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย พร้อมกัน

เปล่งเสียงระลึกถึงพระพุทธองค์แล้วขอขมากรรม เพื่อปลุกเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิและจิตเมตตากรุณาที่มี

อยู่แล้วในตนเองให้ตื่นรู้ซึ่งเป็นการสั่งสมเหตุปัจจัยมหัศจรรย์มีผลบุญกุศลไม่มีประมาณแผ่ไพศาล

ให้กับตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป

DSC01034b.jpg

ในพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนา มีหลักคำสอนจำนวนมากมายที่สอนให้อธิษฐานขอพรเพื่อขจัด

อุปสรรค ทั้งนี้ก็เพื่อการทำประโยชน์เกื้อกูลให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นพื้นฐาน และในบรรดา

หลักคำสอนทั้งหลายเหล่านั้น มีอานิสงค์ของการปล่อยสัตว์เป็นเลิศที่สุด เพราะในการทำกิจกรรม

ปล่อยสัตว์ต้องอาศัยจิตแห่งความเสมอภาค จิตแห่งความมีเมตตากรุณา นำพา ช่วยเหลือและขจัดปัด

เป่าภยันตรายให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เป็นเหตุให้สรรพสัตว์ได้ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เป็นการ

อุทิศส่วนกุศลที่ส่งผลถึงผู้ให้และผู้รับ และเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิให้เติบโต ดังนั้น การปล่อย

สัตว์ไม่ใช้แค่ประเพณีนิยมอันดีงามเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยความมี

เมตตากรุณาตามหลักพุทธศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งในการลงมือปฏิบัติธรรม ในชีวิตประจำวันที่

สำคัญที่สุดของเหล่าพุทธสาวกทุกท่าน

DSC01130b.jpg

วันที่ 15 ของทุกเดือน ตามปฏิทินจันทรคติจีน ทางวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว ได้จัดพิธีปล่อย

สัตว์อธิษฐานขอพร โดยที่การปล่อยสัตว์นั้นต้องเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการปล่อย

สัตว์ด้วยหลักมนุษยธรรม เป็นการปล่อยสัตว์เพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นการปล่อยสัตว์ที่ได้มาตรฐาน

เป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกถึงความมีเมตตากรุณาทางพุทธศาสนา โดยมีการโปรดสรรพสัตว์ทั่วสากล

เป็นพื้นฐานของการบำเพ็ญ เพราะการได้อภิบาลรักษาและช่วยเหลือสรรพสัตว์ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยง

จิตเมตตากรุณาทั้งของตนเองและผู้อื่นให้เจริญเติบโต ทั้งยังเป็นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และ

ธรรมชาติอย่างสมานฉันท์อีกด้วย


851 人数