ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารทันเหตุการณ์ : งานธรรมสันนิบาตขมากรรม
ฉบับพระจักรพรรดิเหลียงอู่ตี้ ประจำปีขาล ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว เริ่มแล้ววันนี้

560227.jpg

เช้าตรู่ วันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ (วันที่ ๑๘ เดือน ๔ ปีขาล ตามปฏิทินจันทรคติจีน) งานธรรมสันนิบาตขมากรรม ฉบับพระจักรพรรดิเหลียงอู่ตี้ ประจำปีขาล ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว เริ่มต้นเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ

ช่วงเช้า เวลา ๘.๐๐ น. เริ่มสวดสรภัญญะ ณ พระวิหารของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า วัดหลิงหยิ่นซื่อพระเถรานุเถระทุกรูปภายในวัดมาประชุมพร้อมกันอยู่เบื้องหน้าพระปฏิมาองค์พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พระอาจารย์ผู้เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องสักการะนมัสการพระพุทธองค์แล้ว ประกาศบทอธิษฐานวารีของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ถือกิ่งหลิ่วประพรมน้ำพระพุทธมนต์เวียนรอบมณฑลพิธี ๑ รอบ เพื่ออธิษฐานจิตชำระมณฑล เสียงสวดสดุดีของมหาชนที่พร้อมเพรียงกัน เปล่งภาวนาพระมหากรุณาธารณี ประหนึ่งเสียงท้าวมหาพรหมอันอ่อนหวาน ที่โน้มนำเราไปสู่ความกรุณาที่ยิ่งใหญ่ งานธรรมสันนิบาตงามสง่าดังนี้

121188.jpg

เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้น งานธรรมสันนิบาตในครั้งนี้ จึงมีแต่คณะสงฆ์ภายในวัดเท่านั้นที่เข้าร่วม ไม่เปิดให้คณะสาธุชนเข้าร่วมประกอบพิธีอย่างใกล้ชิด ส่วนคณะพระอาจารย์ทุกรูปที่เข้าร่วมงานธรรมสันนิบาต ต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

“บทขมากรรม ฉบับพระจักรพรรดิเหลียงอู่ตี้” เป็นบทสวดภาวนาที่พระจักรพรรดิเหลียงอู่ตี้ (เซียวเหยี่ยน) อาราธนาให้พระอาจารย์เซน นามว่าจื้อกง ตลอดจนพระมหาเถระหลายรูปในสมัยนั้น ร่วมกันประพันธ์ขึ้นเพื่อโปรดดวงวิญญาณของพระนางฮีสีฮองเฮา โดยอิงอาศัยจากพระสูตรและพระวินัย คัดเอาเฉพาะสาระสำคัญต่อการขอขมากรรมสำนึกผิดในอกุศล และแล้วพระองค์ก็ได้พบกับพระเมตไตรยโพธิสัตว์ผ่านความฝัน จึงทรงพระราชทานนามพระคัมภีร์นี้ว่า “เมตตากรุณาโพธิมณฑลสถานขมากรรมวิธี” รวมทั้งสิ้น ๓๐ ผูก ขณะกราบขมากรรม พระอาจารย์จะนำทุกท่านภาวนาตามลำดับดังนี้คือ การตั้งสรณะยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้ว ตัดเสียสิ้นซึ่งข้อสงสัย ขมากรรมสำนึกผิด ปลดเปลื้องเวรกรรมที่ผูกไว้ เข้านมัสการองค์พระพุทธ ตอบแทนพระคุณของบรรพชน อุทิศส่วนกุศลเพื่อสรรพสัตว์ ด้วยความจริงใจและมีสติอยู่เสมอตลอดการขมากรรมสำนึกผิด ให้กลับมาพินิจจิตของตนเอง เพื่อขจัดอุปสรรคทั้งปวง ในสมัยนั้น คณะสงฆ์อาศัยบทขมากรรมนี้ประกอบพิธีแล้ว ส่งผลให้พระนางฮีสีฮองเฮาได้ไปสู่สุคติภูมิ พระมหาเถระในยุคต่อมาจึงนำบทขมากรรมนั้น มาชำระเก็บความเฉพาะส่วนสำคัญ แล้วเรียบเรียงขึ้นใหม่จัดเป็น ๑๐ ผูก ผู้ใดภาวนาตามบทขมากรรมนี้ จักสามารถสลายเคราะห์กรรม บังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์ ดับบาปอกุศลเกิดเป็นบุญกุศล ในทุกยุคทุกสมัยได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ เป็นที่ประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้คนจำนวนไม่น้อยเลย นับว่าเป็นวิธีขมากรรมบทหนึ่งที่เก่าแก่และยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติจีน


596 人数